loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Indkaldelses til generalforsamling 18. marts 2022

Generalforsamling 18.marts kl. 20.00 Hotel Dalby og Restaurant Bregnen, Haslev.

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1.Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være en del af bestyrelsens beretning)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Se årsregnskabet her https://breton.dk/wp-content/uploads/2022/02/Aarsregnskab2021dbk.pdf
5. Behandling af indkomne forslag se bestyrelsen forslag nedenfor
6. Valg
 6.1 Valg af formand . På valg er Poul Valdemar Nielsen
 6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
                     Anni Hansen er på valg og ønsker genvalg
                     Claus Raahauge er på valg og ønsker genvalg

 6.3 Valg af 2 suppleanter

1.suppleant Bent Bonde 2.suppleant Jens Ole Nielsen
  6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

                     Merete Larsen og Eddie Grundahl
7. Eventuelt

Indkomne forslag til dagordenens pkt. 5 og til valg skal være formanden i hænde senest 15. februar. pvn@pvns.dk.

Generalforsamlingen afsluttes med overrækkelse af hædersbevisninger og kåring af Årets unge hund 2020 og Årets Hund 2020. Husk inden generalforsamlingen at indsende points til Anni Hansen jensanni@hansen.mail.dk

Forslag 1. Forretningsorden for Avlsvejledningen

1. Formål

Formålet med avlsvejledningen er at etablere et udvalg, der kan opsamle data og rådgive Dansk Breton Klubs (DBK) bestyrelse i forhold til avlen på de danske bretons, med hensyn til helbred, adfærd, jagtlige egenskaber og eksteriørstandard. Avlsvejledningen skal herudover vejlede medlemmerne mest muligt vedrørende BRETON, bl.a. ved valg af avlsdyr.

Formålet med avlsarbejdet er, at den oprindelige franske stående jagthund, skal fungere som en alsidig brugshund, hvis størrelse, bygning og jagtlige anlæg gør den velegnet til jagt i Danmark.

I den enkelte parring, er det ene og alene opdrætteren som har ansvaret overfor racen.

2. Organisation

 • Dansk breton klubs bestyrelse har det overordnede ansvar overfor generalforsamlingen.
 • Avlsvejledningens medlemmer udpeges således, at de er repræsenteret med én øst for Storebælt og to vest for Storebælt, og de refererer til formanden for DBK. 
 • De markedsføringsansvarlige referere til DBK´s bestyrelse.

3. Arbejdsopgaver

Bestyrelsen:

 • Det er bestyrelsen som har det overordnede ansvar for avlen af danske bretons.
 • Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer til avlsvejledningen
 • Bestyrelsen udarbejder en vejledning for en markedsføringsproces så hjemmesiden og Facebook opdateres.

Avlsvejledningen:

 • Avlsvejledningen skal ved deres rådgivning til bestyrelsen, søge at forbedre racen ved at udvikle og fastholde nedenstående egenskaber:
 • Sygdomsfrie hunde
 • Jagtlige egenskaber.
  • Galoppen

Munter, Livlig, Funklende, Energisk, Rullende, en hurtig række af samlede bevægelser. En lang og stikkende galop skal undgås.

 • Hovedføring

Hovedet skal bæres højt, uden overdrivelse over ryglinjen, snude lidt skråt. Hovedet er altid mobilt og viser en sikkerhed og en konstant lugtfleksibilitet i søgningen efter vildt. 

Under visse vanskelige omstændigheder er det dog tilladt at foretage hurtige jordkontroller

 • Søg

Søget skal være intelligent, metodisk, uden at blive mekanisk og demonstrerer, at hunden jager ”permanent”. 

Tilpasser sig terrænets forskellighed, hvor den forbliver i konstant kontakt til sin fører. 

 • Stand

Efter en hurtig kontrol af færd, skal hunden med stor autoritet og sikkerhed tage stand. Standen skal tages oprejst, selv i tilfælde af en spontan stand. 

Men for en ”kastestand” vil en anden holdning blive tolereret, forudsat at næsepartiet er meget højt i retning af vildtet, som et bevis på at hunden dominerer vildtet. 

 • Rejsning

Udføres med beslutning og forsigtighed for at beholde kontakten ”fører og vildt” indtil vildtets flugt.

Nægtelse af rejsning er en alvorlig fejl (undtagen hvis vildtet er i umiddelbar nærhed)

 • Apport

I vand og på land skal apporten på ordre udføres hurtigt og med glæde, ligesom vandpassion og spontant apport er at foretrække.

 • Adfærdsmæssige egenskaber:
  • Let dresserbare alsidige jagthunde, hvor den ”uerfarne” jæger skal kunne tage hunde med på jagt uden dressur, udover indkald og dæk.
  • Naturlig kontakt til jæger
  • Omgængelig overfor artsfæller
  • Bretonudtryk – intelligent og kompakt (uden at miste elegance)
  • Hunde i balance, som er rolige i hjemmet, i hundegården, i bil og på post.
 • Avlsvejledningen skal desuden arbejde mod det ideal, som er beskrevet i følgende bekendtgørelser/love/regler:
  • FCI Standard for Epagneul Breton
  • Fælles Markprøveregler
 • Avlsvejledningen skal hjælpe opdrættere, som spørger om hjælp, til at finde en hanhund til deres tæve. Her skal man efter en snak med opdrætteren, foreslå op til 3 hanhunde fra avlsregistret for hanhunde. 
 • Avlsvejledningen sikrer at udfærdige statistikker til bestyrelsen, samt opsamle viden, således at man kan vurdere og måle på de forskellige parametre.

 Markedsføringsansvarlige

 • Opdaterer hvalpelister og hanhunde avlsregisteret, i henhold til;
  • Regler for markedsføring af hvalpe på breton.dk
  • Vejledning for markedsføring af hvalpe

Forslag 2 Retningslinje for avl og markedsføring af hvalpe i regi af Dansk Breton Klub

Hvalpe kan markedsføres på hjemmesiden, hvis parringen overholder nedenstående regler.

Vejledning for optagelse ligger på hjemmesiden.

Godkendte parringer

 • Forældrenes HD-status skal være HD fri (A-B). Den ene hund kan have C, men så skal Index på parringstidspunktet være ≥200.
 • Forældrene skal være præmieret på markprøve
 • Forældre skal have opnået mindst ”Very Good” på udstilling i åben- eller brugsklasse
 • Bestået SJD´s Apporteringsprøve (kan dispenseres fra for udenlandske ejede hunde)
 • Medlem af DBK

Øvrige parringer

 • Forældrene opfylder kravene til DKK´s stambogsføringsreglerne
 • Forældrenes HD-status skal være kendt (HD D og E kan ikke markedsføres)
 • Forældrene må ikke have kendte psykiske eller fysiske defekter.
 • Medlem af DBK

Avlsregistre for hanhunde

 • HD-status skal være A-B-C, Index oplyses på listen.
 • Hanhunden skal være præmieret på markprøve
 • Hanhunden skal have opnået mindst ”Very Good” på udstilling i åben- eller brugsklasse
 • Bestået SJD´s Apporteringsprøve
 • Medlem af DBK

Når hunden fylder 10 år, eller hunden har et avlspåbud fra DKK, fjernes den fra listen. 
Hunde der er fyldt 10 år, kan stadig godt opnå en godkendt parring.

Generelt for markedsføringen

Udtræk fra hundeweb tilknyttes alle hunde som oplistes på parringerne og avlsregistret.

Forslag 3 Et internationalt mesterskab på bekkasiner

I perioden september, oktober afholder Dansk Breton Klub et årligt mesterskab på bekkasiner, som benævnes:

Dansk Breton Klubs mesterskab på bekkasiner

Prøven afvikles i henhold til FCI´s regelsæt for prøve på bekkasiner. 

Prøven afholdes første gang i 2022.  Her afvikles den uden fældning af fugl. Det kan i fremtiden vurderes, om mesterskabet også skal afholdes, som en prøve med fældning af fugl.

På DBK´s mesterskabsprøve kan kun medlemmer af bretonklubber tilmelde bretons. Såfremt, der er flere end 24 tilmeldte, vil hunde, der har opnået præmiering på en af SJD´s markprøver, have 1. prioritering.

Prøvens bedste hund, som har opnået excellent må tituleres som:

Klubmester på bekkasiner

Såfremt, der er over 5 deltagere, må prøvens næstbedste hund, som har opnået excellent præmie, tituleres som:

Viceklubmester på bekkasiner

Såfremt der er 2 hold og der på hvert hold er en bedste hund, afholdes der en matchning. 

Matchningen foregår parvis. De to dommere afgør i fællesskab, hvem der bliver klubmester, henholdsvis viceklubmester. Såfremt en hund under matchningen begår en graverende fejl, stoppes afprøvningen. Hunden uden graverende fejl bliver da klubmester.

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af PixelPanda.dk ApS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram