Hvalpe

Aktiviteter

Da bestyrelsen gerne vil forkorte informationstiden, ønsker vi med dette nye tiltag at sikre at almene beslutninger og drøftelser tilgår medlemmerne så hurtigt som muligt. Det betyder, at man som medlem ikke skal vente på den lange sagsgang med behandling af referater m.m. Såfremt bestyrelsen skønner, at en sag er afklaret, vil den via Nyt fra bestyrelsen ligge det på hjemmesiden. Mangler man i øvrigt information, kan man opfordre til, at bestyrelsen kommer med særlige orienteringer.

Over sommeren skal nedenstående fremhæves.

Jubilæum

Mange ting er faldet på plads. Program er offentliggjort på hjemmesiden og vil snarest tilgå medlemmerne i form af et nyhedsbrev.
Bestyrelsen er ved at fastlægge proporsitionerne for den nye flotte sølvpokal, som klubben har fået af de 4 øvrige engelske klubber. Endnu engang tak for den fine present.
Der vil jævnligt blive offentliggjort små "teasere" o.l. på hjemmesiden. Der bliver fx en fotokonkurrence og meget mere.
Input til jubilæet er fortsat yderst velkomment.

Ændringer i Fælles Markrøve Regler og en indsigelse

DJU har på sit møde den 5. juni 2013 vedtaget at tiltræde den engelske gruppes forslag til at ændre udtagelsesnøglen til DM samt åbne op for deltagelse af udenlandske hundeførere. Dette med stemmetallet 4 mod 3. DJU består af 7 medlemmer.
Kenneth Schultz og Søren Stenhøj meddelte på FJD-mødet den 8. maj 2013, hvor forslaget blev vedtaget, at Dansk Breton Klub ikke ville forfølge sagen, hvis en afgørelse gik klubben imod. Da forslagene blev behandlet på DBK´s generalforsamling var næsten alle fremmødte medlemmer imod ændringer på dette område. DBK står selvfølgelig ved denne udmelding, men da bestyrelsen har noteret, at den kontinentale formand for FJD har deltaget i afstemningen og samtidig har været "tungen på vægtskålen", har klubben valgt at fremsende en indsigelse i mod beslutningen.
Det er bestyrelsens helt klare opfattelse, at den kontinentale formands deltagelse i denne afstemning rykker ved hele grundlaget og principperne for den nye FJD-struktur, hvor udgangspunktet med de nye vedtægter var, at hver part passer sit.
Bestyrelsen i DBK er af den opfattelse, at en ændring af udtagelsesregler til DM for engelske racer med de nuværende vedtægter i FJD, er et anliggende mellem FJD-engelske, DJ´s og DKK´s repræsentanter i DJU.
DJU har offentliggjort en indsigelsesfrist, som er den 28. september 2013, så der sker nok ingen ændringer af beslutningerne i 2013, og måske bliver der indgået et kompromis. Hvem ved ?

Sagen vil selvfølgelig blive rejst i FJD Fælles på førstkommende møde. Enten er der rene skille-linjer, eller også går vi tilbage til principperne i de gamle vedtægter, som DBK hele tiden har foretrukket.

Godkendte parringer og avlsråd

Der vil snarest komme en præcisering omkring godkendte parringer. Avlsrådet har inden for forholdsvis kort tid fået forespørgsler på at få godkendt parringer efter parringen er sket. Sådanne parringer kan ikke godkendes. Vær opmærksom på dette, hvis du overvejer at trække et kuld hvalpe i forlængelse af jubilæet. Her skal bestyrelsen blot opfordre til, at man i god tid kontakter avlsrådet og drøfter sine ideer.

Bestyrelsen vil snarest offentliggøre navnet på et nyt avlsrådsmedlem på Sjælland.

 

Generalforsamling 2013

Som tidligere annonceret afholder klubben generalforsamling fredag den 5. april 2013 kl. 20.00 på Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk.

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være en del af bestyrelsesberetningen)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag – der foreligger et forslag.
6.0 Valg
6.1 Valg af formand
Formanden er ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Peer Bæch-Laursen modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Kenneth Schultz
Claus Raahauge modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Jens Ole Nielsen
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt (Årets unge hund 2012 og Årets Hund 2012)

Emner til høring under beretningen

På DJU's og FJD´ s bestyrelsesmøder er der bragt forskellige forslag i spil omkring deltagelse på efterårets vinderklasser. På DBK´s foranledning, er disse forslag sendt til høring blandt alle specialklubbers medlemmer.

Der foreligger ikke egentlige motivationer for de enkelte forslag, men i nedenstående er det forsøgt at opsamle, hvad de enkelte forslag omhandler. Der henvises bl.a. til FJD Engelskes referat fra den 14. november 2012.

HØRING 1

Mulighed for kvalificering af udenlandske deltagere på DM.

I henhold til DJU´s/FMR´s Retningslinjer for udtagelse af stående jagthunde til Danmarks-mesterskabet kan der kun deltage danskejede hunde, der er stambogsført under DKK.

Det er bragt i forslag, at ikke- danskejede hunde kan kvalificere sig til DM via specialklubbernes og de fælles vinderklasser.

Ikke-danskejede hunde kan i dag deltage på specialklubbernes og de fælles vinderklasse, såfremt de opfylder de almene betingelser for at deltage på de respektive prøver. Men, i henhold til FMR kan en placering i vinderklasse ikke give adgang til DM.

I motivationen for at ændre adgangen til DM er det fremført, at dansk ejede hunde kan deltage i nordiske mesterskaber. Derfor bør der være en lignende adgang til DM. For en god ordens skyld skal det anføres, at der til enkelte af sådanne nordiske prøver skal ansøges for deltagelse.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen indstiller, at man fastholder de nuværende kriterier for ejerskabet for udtagelse af stående jagthunde til DM. Bestyrelsen er af den opfattelse, at et Danmarksmesterskab er for danskejede hunde. Bestyrelsen er åben for andre tiltag, fx et Åbent DM med udgangspunkt i vinderklasserne efter DM.

HØRING 2 A

Ændring af fordelingsnøglen til kvalificering til DM.

Det er bragt i forslag, at alle efterårsvinderklasser sidestilles, hvorfor at udtagelsen til DM sker forholdsmæssigt i forhold til antal starter på prøverne. Dette i lighed med praksis for Forårsmesterskabet, som ikke er underlagt FMR. Forslaget ses som en modernisering af de nuværende regler.

I dag er én repræsentant fra specialklubberne (særregel hos de kontinentale i forhold til de 5) sikret adgang til DM. Eller sagt på en anden måde – alle racer er garanteret én repræsentant på årets DM. Øvrige deltagere findes efter forholdsmæssig fordeling i forhold til antal startende hunde på de fælles vinderklasser.

Det har traditionelt været sådan, at de fælles vinderklasser har rangeret højere end specialklubbernes egne vinderklasser. Det vil sige, at man har anset en placering på de fælles vinderklasse for at være "finere", når man konkurrerer mod alle racer. Der henvises i øvrigt FMR Kapitel 6. Championater, § 13, stk. 1.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen indstiller, at man fastholder de nuværende regler. Dette uagtet, at Dansk Breton Klub teoretisk formentlig får en lille fordel ud af at ændre fordelingsnøglen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at et Danmarksmesterskab er for de bedste hunde i Danmark, og at den nuværende vægtning mellem specialklubbernes og de fælles vinderklasser efterlever dette princip.

Høring 2 B

Ændring af fordelingsnøglen til kvalificering til DM.

Såfremt generalforsamlingen tilkendegiver, at bestyrelsen skal arbejde for at ændre fordelingen i henhold til Høring 2A, skal det bringes i forslag, at reglerne for et brugschampionat ændres, så det er i overensstemmelse med sidestillingen af vinderklasserne.

HØRING 3

Omlægning af specialklubbernes efterårsvinderklasse – deltagelse af andre racer

Det er bragt i forslag i FJD Engelske, at det bør overvejes at "åbne" specialklubbernes vinderklasser op, således at fx settere og pointere kan tilmelde sig DBK´s efterårsvinderklasse og vice versa.

Forslaget er ikke entydigt motiveret, men i debatten er det blevet fremført, at egen race har fortrinsret. Der var i FJD Engelske enighed om, at dette forslag skulle sendes til høring blandt medlemmerne.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen er af den principielle opfattelse, at specialklubbernes efterårsvinderklasser bør fastholdes i sin nuværende form. Denne prøve, som er en skydeprøve, er i praksis den ultimative prøve, hvor specialklubben kan kåre årets jagthund/vinder ud fra markprøvesportens præmisser, og dermed sende en værdig repræsentant til DM.

I forhold til den mere tekniske fortolkning af forslaget skal det her blot anføres, at FMR foreskriver fri tilmelding, såfremt en prøve er for alle. Og, opfyldning på vinderklasser kan beregnes på flere måder.

FORSLAG GENERALFORSAMLINGEN DEN 5. APRIL 2013

Hans Henrik Grand har rettidigt fremsendt nedenstående forslag.

Forslag til ændring af paragraf 4 Stk. 2 samt stk. 5

Nuværende Paragraf 4

Stk.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på klubbens generalforsamling, således at formanden vælges af generalforsamlingen til sin post for en toårig periode, og de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer ligeledes vælges for en toårig periode. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de ulige årstal.

Stk.5. Udover formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv.

Ændres til

Stk.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på klubbens generalforsamling for en toårig periode, således at de 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de ulige årstal.

Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Forslaget træder i kraft efter DBK's generalforsamling 2013, således at den valgte formand kan vælge at færdiggøre sin valgperiode.

Motivation:

Vi har i DBK haft en gammel tradition for, som en af de eneste klubber, at vælge vores formand ved direkte valg frem for at have en bestyrelse som konstituerer sig selv på alle poster.

Dette system kan have fordele og ulemper.

Den væsentligste ulempe er: Vi er ikke automatisk sikret en formand som til enhver tid har tilliden på plads. Man kan principielt sidde som formand i klubben med et 4-1 flertal imod sig i bestyrelsen. Det er et problem at bestyrelsen ikke kan afsætte en formand som ikke følger bestyrelsens beslutninger.

Endvidere er det således at et kampvalg om formandsposten altid vil få karakter af mistillidsvotum for den/de tabende kandidat(er), dette er ikke godt for dynamik og demokrati i en klub.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen har ikke behandlet forslaget.

Bretons´

NYHEDSBREV NR. 2 2012

Apport !

Ordet "apport" har gjaldet over det ganske land de sidste 3 måneder, og det er i skrivende stund, at vores dygtige hunde skal vise, at de kan bestå en apporteringsprøve. Hvis, det ikke allerede er lykkedes.

Der er og bliver trænet godt rundt om i det ganske land. Både til A- og B-prøve. Klubbens prøver er, som det fremgår alle placeret i august, og som jeg har anført før, er det ingen dårlig ide for nye hundeførere og/eller nye hunde at stille op på prøve et par gange. Det er så surt at dumpe på den prøve, man allerhelst vil bestå. Prøvetræning er en del af opdragelsen, for selv hundeførere kan få nerver på.

Personligt håber jeg at flere og flere vil kaste sig over B-prøven. Det er en spændende prøve, som på bedste vis præsentere den dygtige jagthund. Springet til DJ´s udvidede apporteringsprøve er på ingen måde stort, så også her kan vi vise vores dygtige jagthunde frem. Der bør stille væsentlig flere på disse prøver.

Årets C-prøve – bedste hunde på B-prøven – bliver formentlig placeret i Jylland. Fantastisk spændende, hvis det lykkes. Sjælland har stort set haft patent på denne prøve siden dens start.

Lad mig til sidste slå fast, at arbejdet efter skuddet har været bretons varemærke siden racens start i Danmark. Det skal vi fastholde, og vi skal huske at præsentere vores apporterende race blandt andre jægere. Derfor ønskes alle breton-hundeførere knæk og bræk på de kommende racedyster.

Søren Stenhøj
Formand

PS: Husk, at det ikke er på facebook du består. Det er "in real life".

Præcisering af kriterier for efterlevelse af Retningslinjer for avl med breton

Bestyrelse skal hermed meddele, at opdrættere, som får godkendt en forventet parring til optagelse på klubbens hvalpeliste, som en kategori 1, 2 eller 3 parring, er pligtig til at kontrollere, at begge forældredyr efterlever de fastlagte kriterier, når parringen gennemføres.

Såfremt opdrætteren er i tvivl, bør opdrætteren rette henvendelse til avlsrådet for en kontrol.

Bestyrelsen har behandlet en klage over en kategori 3-parring, hvor hundenes HD-indeks fra godkendelsestidspunktet og frem til selve parringen kom under 200. Tæven havde HD C. Der henvises til selvstændig artikel.

Klagen har givet anledning til, at bestyrelsen med udgangspunkt i de nuværende retningslinjer skal præcisere, at opdrætter, hanhundeejer m.fl. skal sikre sig, at formalia overholdes på parringstidspunktet. Bestyrelsen skal oplyse, at det kun i særligt ekstreme tilfælde anses for at være et problem.

Bestyrelsen

Klage over optagelse af Kategori 3-parring på hjemmesiden

Bestyrelsen har modtaget en klage over optagelse af en parring på klubbens hjemmeside. Parringen er en kategori 3-parring. Tæven har HD C, hvilket kræver, at tævens og den godkendte hanhunds HD-indeks tilsammen skal overstige 200.

Klager havde indledningsvis sendt klagen til klubbens avlsråd, da klager konstaterede, at forældredyrenes HD-indeks på parringstidspunktet var under 200. Avlsrådet afviste klagen med den begrundelse, at forældredyrene efterlevede kravene, da parringen blev godkendt i efteråret 2011. Parringen blev gennemført i april 2012.

Bestyrelsen har drøftet sagen meget nøje. Bestyrelsen bakker op om avlsrådets afgørelse, men bestyrelsen har med avlsrådsformandens billigelse valgt at præcisere, at kriterier for godkendelse af en parring efter klubbens interne retningslinjer samt optagelse på klubbens

hvalpeliste fremadrettet skal efterleves, når parringen gennemføres. Dette indtil andet meddeles.

Det betyder, at opdrætter sammen med hanhundeejer skal være opmærksom på HD-indeks, ændring i HD-status ved omfotografering, avlsforbud (fx matadoravler) m.m.

For en god ordens skyld skal det fremhæves, at den pågældende opdrætter har fulgt alle klubbens anvisninger i denne sag.

Søren Stenhøj
Formand

Apporteringsprøver i DBK-regi

Du kan finde prøverne på klubbens hjemmeside og i Jagthunden/juni. Ellers kan det oplyses, at Fyn afholder prøve lørdag den 4. august. Kontakt Frede Nielsen 4042 1901.

Sjælland afholder prøve søndag den 12. august. Kontakt Claus Nielsen 4059 7074.

Nordjylland afholder prøve lørdag den 11. august. Dagen efter er der udstilling samme sted. Kontakt Anni Hansen 5126 3626.

Udstilling i Nordjylland

Den afholdes søndag den 12. august, så du kan sikkert campere fra lørdag til søndag, hvis du spørger pænt. Kontakt Anni Hansen 5126 3626.

Vinderklasse

Afholdes lørdag den 29. september på Sjælland. Se invitation på hjemmeside og i Jagthunden/september.

Hubertusmesterskab 2012

Mesterskabsprøven afholdes fredag den 28. september 2012 hos Claus Raahauge på Falster. Invitation fremsendes til de kvalificerede hunde. Følgende hunde inviteres:

01. Stevnsåens Gucci v. Poul Vestervang – Hubertusmester 2011
02. Aulumboens B-Pepsi v. Jan Nielsen – 1. pr. BK
03. Engbjergvejs Abelone v. Kenneth Schultz – 1. pr. BK
04. Engbjergvejs Aggi v. Asger Bak – 1. pr. BK
05. PVN´s Dallas v. Aksel Spangsbjerg – 1. pr. BK
06. Ellingås Smilla v. Michael Birkelykke – 6. v. DBK
07. Stevnsåens Delta v. Jens Frost – 4. v. DJ Øst
08. PVN´s Darwin v. Poul Valdemar Nielsen - 4. v. DJ Vest
09. Zago v. Bjarne Nørhave – 2. v. DBK
10. Dixi v. Asger Bak – 3. v. DBK
11. Fønsvigs Darwin v. Flemming Knudsen – * 4. v. DBK
12. Printz v. Per Iversen – 5. v. DBK

Reserver

13. Fønsvigs Devil v. Torben Petersen – 2. pr. BK
14. Aulumboens As v. Torben P. Petersen – 2. pr. BK
15. Aulumboens Becky v. Jens Hansen – 2. pr. BK
16. Gribskovens Faru v. Søren Stenhøj - – 2. pr. BK
17. Stenhøj N´Tui v. Thomas Severinsen – 2. pr. BK

Afbud meddeles Søren Stenhøj på 2025 7430.

Nyjægermatches i efteråret 2012

Der arbejdes på at arrangere to event for nyjægere i området omkring Aulum den 29. eller 30. september og på Lolland den 19. oktober. Udgangspunktet er, at der kan deltage 8 nyjægere på hver jagt, og jægeren parres med en hundefører, der også bærer gevær.

Har du lyst til at deltage som hundefører kan du rette henvendelse til Jan Nielsen (6166 9723) eller Søren Stenhøj (2025 7430). Du kan også holde øje med hjemmesiden.

Bretons´

NYHEDSBREV NR. 3 2012

På vej til et spændende 2013

Alt i alt blev 2012 på de ydre linjer et stille år. Klubbens arrangementer har igen haft et flot besøg, og de deltagende hundeførere med påhæng har som sædvanlig fået fuld valuta for pengene – sikret af et stort, usynligt maskineri, hvor maskinisterne i deres fritid sætter en ære i at levere varen.
Der skal derfor endnu engang lyde et stor tak til de mange frivillige, som år efter år stiller op og påtager sig et ansvar. Dem skal vi passe på, og ud over det skal vi alle være opmærksomme på, at der af og til er én, som skal have en pause, og afløsere og nye hjælpere skal findes. Vær altid åben og inviter nye interesserede med ind i folden!
Der skal også lyde en stor tak til alle klubbens terrænledere og terrængivere. Igen i 2012 har klubben stort set kun oplevet terræner med mange stærke fugle, og enkelte terrængivere har sågar stillet terræn til rådighed for to kanongode nyjæger-arrangementer i Aulum og Sakskøbing. Flot!
Bestyrelsen har over året haft enkelte "stormfulde og spændende" sager at forholde sig til, så lidt er der at rapportere om på generalforsamlingen. Selv om sager kan være nok så "spændende", er det vigtigste at holde fokus på det, som virkelig betyder noget. For en specialklub som Dansk Breton Klub er det racens brugshunde-egenskaber, sundhed og eksteriør kombineret med en klar forpligtelse til at præsentere vores race over for den danske jæger. Det er lige præcis det, som afspejler klubbens aktiviteter, tilbud og medlemmernes lyst til at fortælle om deres bretons i fx Jagthunden.
Lige præcis i 2013 skal vi vende og måske føde nye markante strategier i forhold til at præsentere den danske breton. Hvad er mere naturligt i et jubilæumsår? Efter flere suveræne jagtoplevelser i efteråret skal jeg gerne proklamere, at det er min helt klare opfattelse, at der fortsat er en stor fremtid for den stående hund i Danmark, og ikke mindst for en alsidig race som breton.
I ønskes alle en god jul og et godt nytår. En sidste opfordring skal være, at I allerede nu reserverer dagene og indregner både hovedprøven og jubilæet i husholdningsbudgettet i 2013.
Søren Stenhøj
Formand

Annoncering af generalforsamling 2013

Dansk Breton Klub afholder ordinær generalforsamling fredag den 5. april 2013 kl. 20.00 på standkvarteret Videbæk Fritids- og Idrætscenter, Videbæk. Forslag inkl. forslag til kandidater til klubbens tillidshverv skal være formand Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød i hænde senest den 15. februar 2013.
På valg er Peer Bæch-Laursen, som i sommers meddelte, at han ikke ønsker genvalg. Der skal ligeledes findes en ny kandidat for suppleant Claus Raahauge, der er indtrådt i bestyrelsen i december 2012. Bestyrelsen vil fremsende forslag til nye medlemmer i forbindelse med et nyhedsbrev i februar/marts 2013.
Vedtægter findes på hjemmesiden www.breton.dk eller kan rekvireres ved kontakt til Søren Stenhøj,
4824 7030 / 2025 7430. Yderligere information vil blive bragt i Jagthunden/februar og på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen

DBK´s hovedprøve i 2013

Hovedprøven afvikles i dagene den 5., 6. og 7. april 2013. Klubbens hovedprøve afholdes som sædvanlig over 3 dage. Prøven afholdes i Jylland ved Videbæk og omegn. Fredag den 5. april og lørdag den 6. april afholdes ungdomsklasse- og åbenklasse-prøver. Søndag den 7. april afholdes vinderklasse.
Prøverne vil blive annonceret i Jagthunden/februar 2013 og på hjemmesiden, men sæt kryds i kalenderen allerede nu. Såfremt du har særlige spørgsmål til arrangementet, kan Peer Bæch-Laursen kontaktes på 26 75 16 14.

Nyt medlem i bestyrelsen

Torben Andreasen har efter bestyrelsesmødet den 16. november 2012 meddelt, at han udtræder af Dansk Breton Klubs bestyrelse. Bestyrelsen har kontaktet suppleant Claus Raahauge, som har indvilget i at indtræde som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem frem til og med generalforsamlingen.

MASSER AF AKTIVITETER I DBK

Aktivitetsudvalget på Sjælland

Lydighedstræning afholdes igen i år på lørdage kl. 13.00 i Vallensbæk Jagtforening, Brøndbyvej 1, 2605 Brøndby. Første gang lørdag den 5. januar 2013. Kurset løber over 4 gange og afsluttes med en lille lydighedsprøve lørdag den 2. februar. Pris kr. 250,00. Tilmelding sendes til Merete Larsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring på 2061 3194.
Der afholdes jagt- og marktræning lørdag den 9., søndag den 17. og lørdag den 23. februar 2013.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merete Larsen. Du kan også følge med på hjemmesiden.

Aktivitetsudvalget i Nordjylland

Lydighedstræning i det nordjyske. Tilmeld dig nu, så vi kan se, hvor stor hallen skal være.
Vi træner alle lørdage i januar fra kl. 10 og et par timer frem, og vi slutter hver træning af med lidt socialt samvær i en forholdsvis varm jagtstue. Selve træningen vil foregå i ridehal, så den gennemføres uanset vejret - blot skal vi ha' nok tilmeldte, og her er plads til både den helt nye hund/hundeejer og de mere rutinerede, der lige skal ha' det grundlæggende opfrisket :) Så kom ud af busken og tilmeld dig og din hund på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller har du ikke mail så på telefon 6122 7699. Vi skal minimum ha' din tilmelding 1 uge i forvejen og det koster 50 kr. pr. hund pr. gang og det hele finder sted på Luneborg, Luneborgvej 271, 9382 Tylstrup.

Aktiviteter i det midtjyske forår 2013

9.feb træningstur ved Jens Stenhøj omkring Stouby. Tilmelding på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., mødetid kl.9, mødested Stouby multihus, for yderlig info kontakt Jens Stenhøj på tlf 4026 1172. 100 kr pr hund
10. feb træningstur ved Harry, tilmelding på tlf. 97175215, mødetid kl.9, mødested Egerisvej 6 6920 Videbæk. 100 kr pr hund
16-17 feb træningstur Kongenshus, tilmelding til Brian Krog på tlf.27617091, mødetid kl.9, mødested Kongenshus Hotel. 50 kr pr hund. Alle racer er velkommende.
23. feb træningstur ved Thomas Kristensen i Langå, tilmelding på tlf. 23930110, mødetid kl.9, mødested Langagervej 8870 Langå. 100 kr pr hund
24.feb træningstur ved Thomas Klit i Blåhøj, tilmelding på tlf. 22132815, mødetid kl.9, mødested Hallundbækvej 3, Blåhøj, 7330 Brande. 100 kr. pr hund.
Nye hundefører og unge hunde vil blive forfordelt.

50 års jubilæum 2013

Dagene er givet på forhånd, og selve indholdet er så småt ved at tage form. Jubilæet afvikles fredag den 27. til søndag den 29. september 2013. Bestyrelsen og den nedsatte styregruppe har afstemt, at der "kun" afholdes kvalitetsprøver (og måske en FCI-prøve) om lørdagen.
For nuværende har klubben lejet et ridecenter til udstilling, lydighed, reception m.m. til om fredagen. Franske dommere er under bestilling. Klubben har samtidig fået tilsagn om at bruge Køge-/Herfølge Jagtforenings område, som både indeholder apporteringsfaciliteter og en dejlig skydebane.
Sidst men ikke mindst er gode folk gået i gang med at sikre optimale terræner til samtlige prøver.
Klubbens bestyrelse og styregruppen er ved at tage kontakt til en bred vifte af medlemmer for at skaffe hjælp til forskellige særopgaver. Har du/I lyst til at give en ekstra hånd, og har du et forslag til indsatsområde, er du velkommen til at kontakte formand Søren Stenhøj på 2025 7430, hvorefter du vil blive kontaktet af styregruppen eller en områdeansvarlig.

Valg til DKK – støj på linjen

På opfordring fra enkelte medlemmer skal der kort orienteres om valget af et nyt bestyrelsesmedlem i Dansk Kennel Klub repræsenterende gruppe 7 (stående jagthunde). Indstilling af kandidater – eller mangel på samme – har skabt lidt turbulens i FJD-regi. Formændene fra de øvrige engelske racer har i november meddelt DBK´s bestyrelse, at de mener, at Søren Stenhøj har optrådt illoyalt ved i september 2012 at efterlyse personlige stillere til sit eventuelle kandidatur til DKK´s bestyrelse. Et valg, som skulle have fundet sted i december 2012/januar 2013.

Her skal det blot konstateres, at Søren Stenhøj – efter samråd med DBK´s bestyrelse - for meget lang tid siden har meddelt de øvrige engelske formænd, at Søren Stenhøj ikke var kandidat, såfremt man blandt de engelske klubber kunne finde en fælles kandidat til posten. Det kan konstateres, at man ikke tog denne opfordring op. Først da Søren Stenhøj fastholdt sin interesse, formåede de øvrige engelske klubber ultimo september at stille et forslag om opstilling af Erik Petersen og offentliggøre dette i FJD-regi. Dette uden at foreligge det for DBK´s bestyrelse.
Søren Stenhøj har ved fristens udløb af hensyn til borgfreden meddelt, at han ikke var kandidat, da nu Erik Petersen var blevet indstillet, og Erik i øvrigt kunne vælges uden modkandidat.
Erik er blevet præsenteret i Jagthunden/december 2012. Som I kan se, er han en yderst entusiastisk hundesportsmand, udstillings- og markprøvedommer. Han er samtidig webredaktør for DPK og DISK. Uanset de trakasserier der er gået forud for Eriks opstilling, skal der her lyde et stort tillykke med tillidsposten. DBK ser frem til et godt samarbejde.
Bestyrelsen

Aflysning af Årbog 2011 (og 2012)

For andet år i træk er webmoster og formand ramt af edb-nedbrud. Her inden jul kom hele vores arkiv tilbage fra England. 86 GB var blevet rekonstrueret. Desværre er tiden ikke til at rekonstruere en hel årbog, hvorfor de medlemmer, som har indbetalt kr. 100,00 vil få beløbet modregnet ved opkrævning af kontingentet for 2013.
Det nye resultat- og kritikformidlingssystem i DKK sammenholdt med FJD´s engelske resultat-hjemmeside gør også, at der ikke vil blive udarbejdet en årbog for 2012. Dette medmindre en frivillig bringer sig selv på banen.
Det er intentionen, at relevante informationer (koncentrater) fra 2011 og 2012 bringes på hjemmeside. Bl.a. er der udarbejdet det sædvanlige udmærkede statistiske materiale af avlsrådsformand Winnie Beuchert.

Kontingent 2013

Bestyrelsen har ikke fundet anledning til at ændre i kontingentet. Bestyrelsen skal fortsat opfordre medlemmerne til at tegne et husstandsmedlemsskab.

Der er et nyhedsbrev på vej til medlemmerne af Dansk Breton Klub - med brevpost.

Det er dyrt at sende nyhedbreve ud med Post Danmark, så derfor opfordres ALLE medlemmer af klubben, til at tilføje deres medlemsnummer til deres tilmelding til nyhedsbreve, eller simpelthen tilmelde sig nyhedsbrev,her.

Der er nogle modtagere der har hakket af, at de er medlem af DBK uden samtidig at indtastere medlemsnr., men det er alså ikke nok. For at modtage nyhedsbreve fra f.eks. bestyrelsen m.fl. SKAL man have intastet sit medlemsnr.! Medlemsnr. kan findes bag på Jagthunden, eller på de nyhedsbreve der er på vej.

Blandt de 21 der har indtastet deres medlemsnr. er et medlem fra Tyskland, et andet fra Sverige, så mon ikke danske medlemmer også kan finde ud af det? ;)

Hilsen Webmoster

Syndicate Feeds

Gå til toppen