Hvalpe

Aktiviteter

1. Formål

Formålet med avlsrådet er at etablere et udvalg, der kan rådgive Dansk Breton Klubs (DBK) medlemmer ved valg af avlsdyr samt administrere de af DBKs generalforsamling vedtagne retningslinier for godkendt avl.

2. Organisation

2.1. Avlsrådets medlemmer vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen avlsrådets medlemmer.

2.2. Avlsrådet vælger selv sin formand. Beslutninger inden for avlsrådet afgøres ved simpelt stemmeflertal.

2.3. Avisrådsmedlemmerne udpeges således, at de er repræsenteret med 1 øst for storebælt og 2 vest for storebælt.

2.4. Avlsrådsmedlemmerne refererer til et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem.

2.5. Avlsrådets medlemmer er pligtige til at overholde de fastsatte retningslinier for godkendt avl og i øvrigt rådgive ud fra en idealistisk indstilling med racens forbedring for øje.

2.6. Et avlsrådsmedlem skal være loyal over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

3. Arbejdsopgaver

3.1. Avlsrådet skal ved deres rådgivning søge at forbedre racen efter følgende målsætninger og regler:

3.1.1. Målsætning for avl af danske bretons:
Bretonen er en stående jagthund af fransk oprindelse. Den skal fungere som en alsidig brugshund, hvis størrelse, bygning og jagtlige anlæg gør den velegnet til jagt i Danmark.

3.1.2. Avlsrådet må kun medvirke til avl på nervefaste, dresserbare forældredyr.

3.1.3 Ved stambogsføring af bretons i Danmark, må der kun anvendes avlsdyr som er HD fotograferet og har HD status A, B eller C.

3.1.4. Avlsrådet skal i øvrigt arbejde mod det ideal, som er beskrevet i følgende bekendtgørelser/love/regler:
FCI Standard for Epagneul Breton
Fælles Markprøveregler

3.2. Avlsrådet har ansvaret for godkendelse af parringer og godkendelse og administration af hanhunde iht. de fastsatte retningslinier for godkendt avl i Dansk Breton Klub.

3.3. Et enigt avlsråd har ret til at nægte en parring godkendelse, selvom avlsdyrene i teorien opfylder de gældende betingelser for godkendt avl. Avlsrådet har da pligt til at begrunde sit synspunkt over for tæveejeren. Bestyrelsen skal underrettes om denne beslutning.

3.4. Avlsrådet skal afvise henvendelser om at få godkendt en parring, hvis henvendelsen først kommer efter at parringen er sket.

3.5. Avlsrådet formidler information om foretagne parringer og hvalpekuld til interesserede købere.

3.6. Avlsrådet fører klubbens parrings- og hvalpeliste både i klubbladet og på Internettet.

3.6. Avlsrådet vedligeholder hanhundelisten på internettet.

3.7. Avlsrådet fører statistik over udvalgt avls- og prøvemateriale, som offentliggøres på internettet, i klubbladet og foreligger årligt på generelforsamlingen.

3.8. Avlsrådet aflægger en fyldig beretning for dets arbejde og avlsdata for bretons i Danmark på DBKs generalforsamling.

Retningslinier for avl og godkendte hanhunde i DBK´s regi, se andensteds.

Godkendt på Dansk Breton Klubs generalforsamling fredag den 3. april 2009.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen