Hvalpe

Aktiviteter

Vejledning og anbefalinger for etablering af regionale aktivitetsudvalg under DBK

1. Formål

Dansk Breton Klub (DBK) ønsker at der igangsættes/etableres regionale/lokale udvalg i klubregi, således at klubbens medlemmer kan få tilbud om deltagelse i særlige aktiviteter, herunder vejledning og støtte, så medlemmerne får mulighed for at få indsigt i, hvorledes den enkelte breton kan udvikles i respekt for dens jagtlige egenskaber, psyke, eksteriør o.l..

DBKs bestyrelse kan benytte udvalgene til at hjælpe sig med at løse specifikke opgaver.

2. Organisation

2.1. Regionale aktivitetsudvalg etableres som udgangspunkt på eget initiativ blandt medlemmerne. Bestyrelse kan opfordre enkelte medlemmer til at tage et sådant initiativ, ligesom et enkelt medlem kan anmode bestyrelse om bistand til at etablere et aktivitetsudvalg.

Et område kan have flere udvalg, jf. pkt. 3.1. Det anbefales dog, at udvalgene ikke påtager sig de samme aktiviteter.

Et regionsudvalg er ikke bundet af de nye officielle regionsgrænser, men skal tage udgangspunkt i naturlige "lokale" samarbejdsområder.

2.2 Et nedsat udvalg skal formelt godkendes at ét bestyrelsesmedlem for at kunne annoncere sine klub-aktiviteter i Jagthunden, Bretons´ og klubbens hjemmeside.

2.3 Det anbefales, at der udpeges en økonomiansvarlig blandt aktivitetsudvalgets medlemmer.

2.4. Medlemmer af et aktivitetsudvalg forventes at være loyale over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBK´s regi, og udvalgsmedlemmerne forventes at være naturlige sparringspartnere til bestyrelsen.

3. Arbejdsopgaver

3.1 Udvalget kan iværksætte en eller flere aktiviteter. Aktiviteterne skal være åbne for alle medlemmer i klubben. Aktivitetsudvalget afgør selv, hvor vidt ikke-medlemmer kan deltage i den enkelte aktivitet.

NB: Der kan tegnes B-medlemskaber i DBK !

3.2 Aktivitetsudvalget kan indlede samarbejde med fx andre jagthundeklubber eller lokale jagtforeninger.

3.3 Aktiviteterne forventes primært at fokusere på DBK´s formålsparagraf § 2, og der er en klar forventning om, at aktiviteterne vil medvirke til, at især nye medlemmer hurtigt får et indblik i jagthundeverdenen og et socialt fodfæste i klubben, samt at aktiviteterne medvirker til at styrke det almene sammenhold i klubben.

3.4 Eksempler på relevante aktiviteter er dressurtræning, jagt- og marktræning, apporteringstræning, ringtræning, temamøder og sociale sammenkomster.

3.5 Aktivitetsudvalget skal tilstræbe, at aktiviteterne ikke får karakter af konkurrerende virksomhed til naturlige aktører i området. Se pkt. 3.2.

4. Økonomi

4.1 Aktivitetsudvalgets økonomiske grundlag er opkrævning af deltagergebyrer ved afvikling af de forskellige aktiviteter. Udvalget/aktiviteterne skal således være selvfinansierende.

4.2 De økonomiske dispositioner er Dansk Breton Klub uvedkommende, og indgår ikke i klubbens regnskab, der foreligges til godkendelse på generalforsamlingen.

Dette gælder ikke, hvis aktivitetsudvalget bistår klubben med at gennemføre et officielt arrangement – typisk markprøve og udstilling. Her skal regnskabet indgå i DBK´s regnskab.

Udvalgene er dog forpligtet til at indsende en økonomisk status til bestyrelsen. Denne status følger kalenderåret, og skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar.

4.3 Det anbefales, at der er åbenhed omkring økonomien og at der føres et simpelt regnskab over udvalgets aktiviteter, og at dette regnskab offentliggøres over for de aktive medlemmer i forbindelse med en større samling.

Det anbefales ligeledes, at aktivitetsgruppen orienterer om eventuel overskudsdisponering, fx udsætning af agerhøns, indkøb af træningsudstyr o.l..

4.4 Det anbefales, at egne instruktører og hjælpere maksimalt får udbetalt omkostningsgodtgørelse (kilometerpenge) i henhold til takster godkendt i DJU.

Husk at være opmærksom på at give terrængivere m.fl. en stor tak. Og, når ingen andre gør det, må man godt give sig selv et klap på skulderen.

5. Opløsning af et aktivitetsudvalg

5.1 Såfremt et aktivitetsudvalg ikke ser sig i stand til at fortsætte, rettes der kontakt til det geografisk nærmeste bestyrelsesmedlem, der undersøger muligheden for at overdrage opgaverne til andre medlemmer i området.

5.2 Kassebeholdning og indkøbt udstyr overdrages til klubben ved det pågældende bestyrelsesmedlem, der videregiver dette til det nye udvalg.

5.3 Hvis det ikke er muligt at søsætte et nyt udvalg overføres kassebeholdningen til DBK´s kasserer. Kassebeholdningen reserveres i maks. 3 år til igangsætning af et nyt aktivitetsudvalg i det samme område. Indkøbt udstyr kan overdrages til andre aktivitetsudvalg.

 

Gå til toppen