Hvalpe

Aktiviteter

Dansk Breton Klub's mesterskabsprøve i apportering

Regler for Dansk Breton Klub's mesterskabsprøve i apportering, C prøven

1. Formål og afvikling

Formålet med prøven er at styrke arbejdet efter skuddet, så bretonen ud over at være præcis i sin stand for levende fuglevildt, også bliver en sikker apportør, og således bliver en effektiv jagthund, der er velegnet til dansk jagt.

Mesterskabsprøven og de foranliggende apporteringsprøver skal virke inspirerende for hundeførerne i deres træning med apporteringsdisciplinerne. Prøven skal afvikles, så den er et eksempel i korrekt jagtetik.

2. Bedømmelsesgrundlag

Der lægges vægt på, at hunden fatter vildtet med et godt, fast greb og først slipper det når føreren har fat i det. Grebskifte, hvor hunden slipper vildtet, trækker fra. Hunden må dog godt forbedre grebet, uden at vildtet slippes.

En hund, der ødelægger vildt ved apportering eller er vildtæder, udgår øjeblikkelig.

Der lægges stor vægt på, at en hund er hurtig over et anskudt stykke vildt og apporterer det. En hund, der er effektiv til at følge fod op efter anskudt vildt og bringer det hjem, placeres før den, der kun apporterer dødskudt vildt.

Hvis forfølgelse af hårvildt eller jagten efter levende fuglevildt virker forsinkende på hundens apporteringsarbejde, er det en fejl.

Der lægges vægt på robusthed og vandpassion. Det vil sige, at en hund må ikke vægre sig ved at gå i krat, siv, vand og lignende forhindringer i udførelsen af sit arbejde.

Der skal være ro på post, og hund og fører skal være 100% koncentrerede om opgaven. Det er en alvorlig fejl, når en hund piber højt eller galper på post. Hunden skal sidde fri ved fod ved siden af føreren

Såfremt en hund preller overflyvende vildt eller knaldapporterer, er det en fejl, som kan betyde, at hunden herefter udgår af prøven.

Hvis en hund sættes på en apporteringsopgave efter en skudt fugl, som man ikke præcis ved, hvor er faldet, og hunden ikke finder fuglen, må dommeren skønne, hvorvidt det skal lægges hunden til last. Hvis en anden hund herefter sættes på opgaven og apporterer denne fugl, så gives der sidstnævnte et plus, mens den første gives et minus, som kan betyde, at hunden må udgå afhængig af, hvor tæt konkurrencen er mellem dedeltagende hunde.

Ved bedømmelsen tæller udover selve hundens arbejde også samarbejde mellem hund og fører. Det er den mest effektive ekvipage, der vinder.

3. Prøvedeltagere

I prøven kan deltage maksimalt 12 bretons som apportører, der alle har bestået Dansk Breton Klubs anerkendte apporteringsprøve (apporteringsprøve B) med 1. præmie. Bestyrelsen og prøvelederen udtager de 12 bretons efter de retningslinier, der står nævnt under prøvelederens ansvarsområde.

Hver ekvipage (hund og fører) tildeles et nummer ved lodtrækning samt en farve. Føreren bærer nummeret synligt på ryggen, ligesom farvesløjfen sættes synligt i hundens halsbånd.

Føreren skal have gyldigt jagttegn og være medlem af Dansk Breton Klub.

Det indskærpes, at korrekt jagtetik skal efterleves til punkt og prikke af prøvedeltagerne. Overtrædelse af almindelige gængse regler for praktisk jagt vil trække fra i bedømmelsen. Grove overtrædelser medfører bortvisning fra prøven.

Påklædning skal være robust jagtpåklædning inkl.. regntøj, ligesom man medbringer en kniv for at kunne give fangst.

Hver apportør passer 1 til 3 skytter. Apportøren står bagved den skytte, dommeren har anvist ham, med sin hund ved siden af sig. Man må ikke genere skyttens koncentration. Apportøren må normalt ikke stille sig mellem to skytter eller noget bagved skyttekæden, da det dels er farligt, og dels begrænser han derved skyttens skudfelt unødvendigt.

Når såten blæses af, afgiver skytterne en melding til apportørerne om antal dødskudte og evt. anskudte stykker vildt, ligesom de udpeger stedet, hvor vildtet efter skyttens mening ligger.

Apporteringen skal foregå så hurtigt som muligt, hvorfor stående aflevering er tilladt. Dirigering skal foregå uden høje tilråb og unødvendig fløjten. Anskudt vildt skal apporteres straks. Dødskudt vildt kan evt. vente, til såten er færdig. Hvis der ikke må apporteres under såtens afvikling, gives der besked.

De hunde og førere, der udgår i løbet af dagen, kan evt. indgå i drivkæden resten af dagen.

Som ved alle prøver gælder, at nogle kan være uheldige og nogle heldige afhængigt af hvilke opgaver, man kommer ud for på jagten. Derfor forventes det, at alle prøvedeltagere viser den rette sportsånd til at godtage de hændelser og afgørelser, man kommer ud for på en sådan dag.

4. Prøveleder

Prøvelederen er prøvens øverste myndighed hvad angår prøvedeltagerne. Det er hans ansvar, at prøven afvikles efter de af Dansk Breton Klubs bestyrelse opstillede regler.

Prøven afvikles på en jagt, hvor der skydes tilstrækkeligt med vildt til at hundenes evner som apportører kan blive grundigt afprøvede.

Adgang til prøven har alle bretons, der i indeværende år har bestået Dansk Breton Klubs anerkendte apporteringsprøve (apporteringsprøve B) med 1. præmie. I mesterskabsprøven kan deltage i alt 12 bretons. Har flere end 12 bestået, fordeles de 12 pladser til landsdelenes apporteringsprøver B i forhold til antal bretons, der har bestået med 1. præmie.

Derefter afgøres det ved en eller anden form for matchning, hvorledes pladserne fordeles pr. landsdelsprøve. Der henvises til regler for DBK´s Apporteringsprøve B.

Disse udtagne hunde skal efter indbydelse tilmelde sig hos prøvelederen.

Er der efter tilmeldingsfristens udløb tilmeldt mindre end 12 bretons, kan bretons, der tidligere har bestået apporteringsprøve B med 1. præmie, få starttilladelse.

Disse hunde indbydes i følgende rækkefølge:

1. Placerede bretons på sidste års mesterskabsprøve i placeringsrækkefølge.

2. Herefter bretons, der har bestået i årene før med højeste årstal øverst. Står flere lige, skal dem, der har opnået højeste points, komme før dem, der har lavere. Står nogen stadigvæk lige, trækkes der lod.

5. Dommer

Dommeren/dommerne, der inviteres af prøvelederne efter samråd med bestyrelsen, tildeles efter lodtrækning et hold hunde, som han/de skal bedømme i en indledende runde. Hver dommer dømmer sit hold i de første såter i lodtrækningsrækkefølge, d.v.s. han står ved siden af det pågældende nummer, men prøver også at bedømme sit holds apportører, såvidt det er muligt. Når såten er færdig, kan dommeren sætte flere hunde på en given apporteringsopgave.

Når den indledende runde er afviklet, gives der f. eks. i forbindelse med frokosten en kort orientering om de enkelte hundes standpunkt. Dommeren kan orientere den enkelte hundefører om dette standpunkt efter hver såt.

Dommerne konfererer herefter indbyrdes og beslutter hvilke hunde, der skal fortsætte. Frasorteringen fortsætter i de næste såter, således at man til sidst har det antal, der skal placeres plus een til to reserver. Inden de sidste såter bør hundene være rangerede således, at dommerne i de sidste såter kan lade hundene arbejde ved siden af hinanden jvfr. omtalte rangorden, for at dommerne kan sammenligne to ligeværdige modstandere og derefter placere dem endeligt efter jagten.

Det anbefales derfor, at ordførende dommer i samarbejde med de øvrige dommere efter 2. eller 3. såt sorterer og rangerer hundene, og sikrer sig, at den fortsatte bedømmelse af ekvipagerne koncentrerer sig om de hunde, der fortsat indgår i prøven. Her kan det anbefales, at de fortsættende hunde omplaceres, og dermed udgør nye hold og følges af en "reduceret" dommerstab.
Hundeførerne har ikke krav på under prøven at få oplyst, at de er udgået af bedømmelsen. Dommeren bør i den endelig kritik bekendtgøre efter hvilken såt, vedkommende udgik, så& hundeføreren ved, hvilke præstationer, der er med, og hvilke der er uden for bedømmelsen.

Det anbefales, at hunde, som er udgået pga. knaldapport o.l., skal holdes koblet, således at de ikke forstyrrer arbejdet for de tilbageværende hunde.
Dommerne har lov til at udspørge skytterne, hvis de vil kontrollere en bestemt begivenhed el. lign. Dommerne må dog ikke basere sin bedømmelse udelukkende på disse vidneudsagn, som kan være præget af manglende objektivitet.

Udover at bedømme de deltagende hunde er det dommernes opgave at fordele apportørerne i skyttekæden samt sørge for, at der apporteres efter en såt, hvis der mangler skudt vildt.

Antal hunde, der skal placeres, afgøres af antal startende hunde:

Mindst 4 deltagere giver to placeringer (1. og 2. vinder)
Mindst 6 deltagere giver tre placeringer (1., 2. og 3. vinder)
Mindst 10 deltagere giver fire placeringer (1.,2.,3. og 4. vinder)

Dommeren skriver et kort referat af sit holds hunde. Hvis hundene efter den indledende runde bedømmes af forskellige dommere, noterer den dommer, der ved lodtrækning fik tildelt hunden, den anden dommers oplysninger op og lader det indgå i referatet.

Ordførende dommer får de udarbejdede kritikker til gennemsyn, således at det sikres, at de samlede kritikker er entydige i deres beskrivelser i forhold til bedømmelsesgrundlaget.
Udover referaterne af hundenes præstationer skal ordførende dommer udfærdige en skriftlig begrundelse for den& endelige placering af hundene.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen