Hvalpe

Aktiviteter

Bestyrelsesmøde i Dansk Breton Klub den 08.juni 2013

1. BESTYRELSENS KONSTITUERING

a. Næstformand. Punktet udgik
b. Sekretær – Anni Hansen
Sekretæren har fremover 2 uger til at skrive referatet efter møderne, hvorefter bestyrelsen har 1 uge til at godkende referatet. Det forventes at referatet umiddelbart efter godkendelse ligges på hjemmesiden.
c. Kasser – vi forventer at Marianne fortsætter
d. Markføringsudvalg – Jens Ole Nielsen
e. Andre forhold – Torben Andreassen fortsætter som formand for FJD-udstillingen
f. Ambassadør – Poul Valdemar Nielsen
g. Suppleanter – 1. Claus Raahauge 2. Jan Larsen
Suppleanterne inviteres fremover til at deltage på bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

2. KORT OPSAMLING PÅ HOVEDPRØVEN 2013

a. Afviklingen – Det blev besluttet at, senest 2-3 uger efter en hovedprøve, skal prøveledelsen kontakte de involverede, om alt er forløbet planmæssigt.
Søren Stenhøj tager kontakt til Bent og Merete Olsen og Claus Nielsen, for at undersøge om de vil være behjælpelige med udarbejdelse af en prøveleder manual.
b. Hans Henrik Grand's forslag der blev trukket tilbage på generalforsamlingen om at bestyrelsen konstituerer sig selv, i stedet for at formanden vælges på en generalforsamling, blev diskuteret og Kenneth Schultz stillede forslag om at sende forslaget til urafstemning.
Et flertal i bestyrelsen stemte imod at sende forslaget til urafstemning – forslaget kan indgå i fremtidig drøftelse af demokratigrundlag.

3. STRATEGI – EN OPSUMMERING OG HANDLING

a. Kort om avlsmøder samt manglende medlemsmøde – bestyrelsen skal gøres bekendt med referaterne fra avlsmøderne i 2011. Søren Stenhøj kontakter Allan Folmer Hansen + Torben Andreassen ang. de gamle referater. Samtidig blev avlsmøderne i 2013 fastlagt til afholdelse i uge 48.
Søren Stenhøj og Claus Raahauge afholder møde på Sjælland, Anni afholder møde i Nordjylland, Kenneth Schultz og Jens Ole Nielsen afholder møde i Sydjylland/Fyn.
Søren deltager på alle møderne ?
b. Særlige aftaler vedrørende ovenstående – fx vintermøder – disse kan omhandle jagt med Breton for nyjægere, mentorordning samt avl.
Temaerne indgår i medlemsmøderne.
c. Avlsråd og retningslinjer– hvordan og hvorledes – Avlsrådet skal jf. vedtægterne bestå af 3 personer, og det forventes at Winnie B. Larsen og Michael Schrøder fortsætter. I stedet for Karin Krüger, blev Kell Petersen, som er yderst prøveaktiv, foreslået. Søren Stenhøj kontakter Kell Petersen.
d. Nye hvalpekøbere - Søren Stenhøj vil bede kasseren om at fremskaffe en liste over samtlige hvalpekøbere i 2012, hvorefter disse offentliggøres på hjemmesiden med nævnelse af navn og by samt opdrætters navn. Dette gøres løbende ved nye medlemmer
e. Kontaktpersoner – oprydning/omlægning – Kenneth Schultz laver et oplæg vedr. en mentorordning, som måske kan træde i stedet for de nuværende kontaktpersoner.
f. Aktivitetsudvalg (inkl. Midtjylland) – Jens Ole Nielsen kontakter Harry Jensen ang. evt. etablering af et aktivitetsudvalg i Midtjylland.

4. JUBILÆUM

a. Gennemgang af aktiviteter med tilhørende status – jubilæumsskitsen samt tidsplanen blev gennemgået.
b. Økonomi, herunder betalingsmodel – økonomien blev gennemgået, og der eftersendes en tilrettet budgetmodel.
c. Strategi for markedsføring inkl. Facebook – det blev besluttet at bede webmaster om at lave en facebookgruppe for Dansk Breton Klub - det er konstateret inden referatets udfærdigelse at dette er gjort.
d. Opsamling på personlig hæder – gennemgået og opsummeret. Anni har listen over hvem der aktuelle og hvem finder oplysninger om de indstillede.
e. Andet – intet

5. FJD/DJU/DKK SIDEN SIDST – EN LØS SNAK

a. Erik Petersen der netop er valgt ind i DKK's bestyrelse orienterede kort om tiltag vedr. udstillingsdommerseminar i januar 2014 for gr. 7.
b. FJD/DJU: Mht. de ordinære vinderklasser blev der stemt om kvalifikationsnøglen, og endte med stemmerne 4-1. Der henvises i øvrigt til referatet fra FJD. Derudover blev der givet en general orientering.
Søren havde inden mødet fået oplyst af DJU´s formand, at forslagene var blevet vedtaget i DJU med stemmerne 4 mod 3. Bestyrelsen undrede sig over antallet af stemmer. Det må formodes, at den kontinentale fjd-repræsentant ikke blander sig i engelske forhold. Bestyrelsen afventer det endelige referat fra DJU-mødet, hvorefter forholdet drøftes igen.
c. Jens Ole Nielsen gav en kort orientering fra markedsføringsudvalgs mødet.

6. DEN NÆRMESTE FREMTID

a. Hovedprøven 2014 og 2015 – Hovedprøven 2014 på Sjælland prøveleder Claus Nielsen
og hovedprøven 2015 bliver i Barrit – hvor der skal formentlig skal findes en ny prøveleder – pkt. genoptages på næste møde.
b. Hubertus 2013 samt ideer om omlægning – Anni gav kort orientering om planlægningen af prøven 2013. Der er lavet aftale med "Nold" på Gl.Toftegård ang. dato , der er bestilt dommer – Erik Rimmen har takket ja til opgaven. Kenneth samler op på hvor langt Erling Clausen kom med at få Hubertus FCI reg. Så resultater kan komme i stambogen

7. ANDET - INTET

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen