Hvalpe

Aktiviteter

Referat af DBK bestyrelsesmødet den 17. november 2010 kl. 17.00. Villa Gulle Nyborg

Tilstede: SSJ, PV, AFH, TA, PBL

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste

Pkt. 2 Kort opsummering på referatet

De væsentligste punkter i referatet blev gennemgået uden væsentlige kommentarer og blev godkendt og underskrevt.

Pkt. 3 Kort opsamling på:

DBK:

Arrangørerne af efterårsvinder arrangementet blev rost.

C-prøven afvikles lidt anderledes end normalt og havde derfor 16 skyttepladser til rådighed, som skal sælges for at få styr på økonomien, Det blev nævnt at Jimmy Kendra evt. ville kunne stille egnede arealer til rådighed for prøvens afvikling i 2011.

Dommer elever: Thomas Klit og Kenneth Schultz bliver indstillet af DBK, Thomas Kristensen opfordres til at prøve kræfter med at dømme lokale prøver for der igennem at få en fornemmelse af dommergerningen.

FJD:

SSJ orienterede om arbejdet i FJD og konstaterede at samarbejdet gik bedre, men at der i forhold til formalia og procedure stadig var lidt knas i maskineriet, bl.a. blev 70 års regelen igen diskuteret.

DJU:

SSJ og PV orienterede

DKK

SSJ orienterede, bl.a. at Søren Hecht forsætter i DKK's bestyrelse

Til ovennævnte punkter blev foreslået, at orienterer DBK's medlemmer, om de enkelte organisationer og deres kompetencer, samt deres indbyrdes forhold. SSJ udarbejder forslag.

Pkt. 4 Nytårsfestival Søren rykker Thomas Kristensen for info.

Bestyrelsen var enige om, at det er et godt initiativ og programmet samt foredragsholdere ser spændende ud.

Selvom at der er lagt op til at de enkelte specialklubber kunne holde deres vintermøder i forbindelse med Nytårsfestivalen, var der enighed om at vi ikke ville kunne nå at udarbejde ordentligt diskussionsoplæg.

Da vi jo er en del af arrangementet og dermed også forpligtet til at stille med en evt. underskud garanti ville det nok være på sin plads med et budget (SSJ kontakter Erik Petersen)

Pkt. 5 Hovedprøven

PV orienterede og kunne meddele at aftalerne med Køge Vandrehjem og terrængivere/lodsejere stor set er på plads så alt bliver som det plejer. Der kalkuleres med 4 hold fredag, 5 hold lørdag og 4 hold søndag.

Se Bilag 1

Pkt. 6 Aktiviteter 2011

Aktivitets udvalgene ?

C-prøven 16. januar

Hovedprøven 1.2 og 3.apr. Køge

Fjd-udstilling 29.maj

Jysk apporteringsprøve 13.aug

Jysk udstilling 14.aug

Aktivitets udvalgene

DBKs Efterårsvinder 24. sept På Toftegården Nordjylland

Special-Hubertus SSJ hund+hundefører+skytte

Pkt. 7 AISEC

Poul Valdemar gennemgår de udsendte materiale fra AISEC, herunder drøftes det, hvorledes DBK skal forholde sig i forhold til DKK, udstillingsdommere m.fl.

Et meget spændende oplæg:

Indholdet bør oversættes og bringes i Bretons i forbindelse med jubilæet 2013.

Pkt. 8 Hvorledes engagerer og markerer DBK sig internationalt ?

Poul Valdemar giver et kort oprids af hans erfaringer i forhold til hundesport på kontinentet, herunder hvorledes AISEC fungerer, og hvordan PV pt. opfatter samarbejdet blandt de nationale klubber samt forventningerne til klubberne.

Bestyrelsen drøfter i forlængelse af dette, hvor vidt der skal oprettes et internationalt udvalg i DBK-regi, rammer og økonomi.

Der skal ikke nødvendigvis tages endelige beslutninger.

Efter begge indlæg var der bred enighed om at vi skulle fortsætte samarbejdet dog mere formaliseret end i dag. Mål for samarbejdet er primært; Netværk, erfaringsudveksling og avls materiale overvågning.

PVN beskriver sine ønsker til samarbejdet

AFH laver oplæg til samarbejdsaftale mellem DBK og PVN

Pkt. 9 Vintermøder og avlsråd

Søren og Torben udsender et lille oplæg.

Vi er lidt på bagkant i forhold til at holde vintermøder.

Det blev besluttet at holde et stort fælles vintermøde i uge 18(1 uge af maj 2011), forud for mødet nedsættes der i hver region en arbejdsgruppe, der får til opgave af komme med et oplæg/anbefaling til det fremtidige avls arbejde, jf. udabejdet oplæg, som bringes i redigeret form i Bretons´.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der i arbejdsgrupperne indtræder personer, som anses for at have et godt kendskab til bretons og avl. Arbejdsgrupperne er åbne for fri tilmelding. Bestyrelsen udarbejder et arbejdspapir til arbejdsgrupperne (SSJ + TA). Anbefalingen fra arbejdsgrupperne skal være Bestyrelsen i henne 4.apr.

Pkt. 10 Generalforsamling og økonomi

Pt er der ingen større ting på programmet til generalforsamlingen

Alle i bestyrelsen ønsker genvalg

Omlægning af Breton´s til et nyhedsbrev ?

Bestyrelsen er enige i, at tiden til at nedlægge Bretons og erstatte det med et nyheds brev er kommet.

Nyhedsbrev kan blive mere aktuelle og vedkomne, samt mindre omkostning krævende.

Vi ville kunne udnytte vores retsmæssige spalteplads i Jagthunden bedre(en udgift vi har uanset om vi udnytter den eller ej)

Nedlæggelsen af Bretons kræver en vedtægtsændring!

Det ser ikke så skidt ud

Overdragelsen af regnskabet fra Lissi til Marianne har fundet sted.

Tak til Lissi

Velkommen til Marianne

Pkt. 11 Andet

Intet

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen