Hvalpe

Aktiviteter

Referat af Bestyrelsesmøde fredag den 22. august 2008

Til stede; Poul V, Søren S, Jan N, Peer B

Afbud fra; Allan N

Efterretningssager:

Propositioner

Louarn-pokal – revideret sat på nettet (mangler i referat)

Propositionerne er godkendt

Årets unge breton – revideret sat på nettet (mangler i referat)

Propositionerne er godkendt

Bestyrelsen drøftede hvor vidt pokalens propositioner skal omlægges, således at den fremover uddeles til unghunde for deres første 2 leveår, dvs. de hunde som er blevet 2 år siden sidste tildelingen kan komme i betragtning, titlen tildeles 1 gang årligt.

Gættes mindepokal – Billede skænket af Aage Stenhøj Jørgensen samt nye propositioner

Propositioner godkendt

Talentpokal apporteringsprøve Sjælland – lagt på nettet (mangler formel godkendelse)

Propositioner godkendt

Pokal udsat af Sallingåbroens status og propositioner mangler

Poul Vestervang udarbejder de endelige propositioner i samarbejde med Kennel Sallingbroens.

Søren og Peer laver oplæg til generalforsamlingen; om ændring propositioner efter 10år, af den til enhver tid siddende DBK-bestyrelse, samt propositioner af evt. nye pokaler aftales med den siddende bestyrelse inden den udloves.

Formalia

Anbefaling for aktivitetsgrupper – lagt på nettet (mangler i referat)

Anbefalingerne blev godkendt. Det henstilles til aktivitetsgrupperne, at der ikke laves sparekasser, men at der aktiviteterne "kun" skal hænge sammen.

Godkendelse af aktivitetsgrupper

Aktivitetsgrupperne blev godkendt med en bemærkning om, at navne for det sydjyske udvalg skal bekræftes. Vi skal arbejde på at hver region har en presse ansvarlig

Status igangværende sager/prøver

Udstillingsdommere – status v. Poul

Gunnar, Erik begge forsætter.

Nye emner som ringsekretær kunne være Jette Krogh og Merete Olsen

Markprøvedommere – status v. Poul

Det kører godt for Thomas Mortensen og Jens Hansen er i gang.

Hubertusprøve – status v. Jan

Karstofte 29.september, Dommer Brian Krogh

Vinderklasse – status v. Peer

Dommere; Christian Johansen, Jan Espersen, Christian Frøkjær

C-prøven – status v. Søren

Prøve afholdes 20.december.

Hovedprøve den 3. til 5. april 2009 (ansvar og indhold)

Peer kontakter Flemming Sørensen, og inviterer dommere efter at have konsulteret Flemming

Hvis Flemming ikke har inviteret, inviteres dommere i henhold til det aftalte.(bilag1)

Status på opgavefordeling – oplæg v. Peer

Se under næste punkt.

Aktivitetskalender v. Peer (og Søren)

Peer fortsætter med at ajourfører aktivitets oversigten, alle synes det er et godt værktøj

Andet ??? Intet

Sager til 1. behandling

Evaluering af vintermøder – hvad skal der spot på – oplæg v. Peer

De regionale aktivitets udvalgene er ved at finde fodfæste, der mangler stadig at blive etableret et regionalt aktivitets udvalg i det midtjyske, i skrivende stund er der det første møde i Videbæk, vi evaluerer om 6 måneder. Vi skal sikre os at det ikke dannes klubber i klubben(DBK) og optjente midler fra diverse arrangementer, bruges til arrangementer der henvender sig til DBK-medlemmer i den pågældende Region.

Søren laver udkast til brev til de siddende kontaktpersoner om deres fremtidige virke.

Status for avlsråd inkl. retningslinier, kontaktpersoner o.l.. – oplæg v. Poul

Poul beder Winnie om at opdatere de nuværende avlsretninglinjer

Nyt Jagthunden og hvad med Bretons og hjemmeside – oplæg v. Søren

Det nye Jagthunden blev diskuteret og alle var enige om at det indbød til at blive læst. Søren orienterede om samarbejdet med den nye redaktør og dennes tanker om hvordan det fremtidige indhold af Jagthunden skulle være. Her blev det blandt andet nævnt at han forstillede sig mere alment stof for den hundesports interesserede og mindre specialklub stof.

Det skal her bemærkes at der i Jagthundens budget ikke er afsat penge til eksterne journalister.

Bretons udkommer 6 gange om året, hvis vi kan koordinerer udgivelsen af Bretons så det udkommer i de perioder hvor Jagthunden ikke udkommer, samtidig med at vi sikre os DBK relevant stof bringes i Jagthunden, kan Bretons eventuelt reduceres til 4 udgaver, dvs. 4 x Bretons + 6 x Jagthunden = 10 bladet i alt, det kolliderer imidlertid med Jagthundens redaktørs tanker, derfor blev der diskuteret hvordan vi kunne sikres os at DBK relevant stof er i Jagthunden(se bilag 2)

Oprydning i pokaler – hvordan og hvorledes

Se kommentar under punktet propositioner.

FJD / DKK / DJU

Sager til efterretning – orientering fra Poul

Særlige temaer – oplæg v. Poul V

Forslag fra Gordon setter Klubben

Andet (aldersgrænse m.m.)

Der var enighed om ikke at støtte forslaget fra DGSK om at ændre på FMR´s regler om 1. præmier opnået i åben klasse. Vi var enige om at stemme nej til en dispensation fra 70 års reglen.

Opfølgning på afviklede arrangementer

Hovedprøve v. Poul

Apporteringsprøver v. alle

Udstillinger v. Allan og Jan

Andet

Arrangementerne havde været gode og godt besøgt.

Økonomi o.l.

Jagthundens omlægning – orientering v. Poul

Se under punktet Nyt Jagthunden og hvad Bretons, samt(bilag2)

Økonomi hovedprøve v. Søren

Hovedprøven havde påvist forskellige ulemper i administration af omkostninger til bestyrelse, dommere m.m.. Der udarbejdes mere præcise retningslinier.

Evaluering og revurdering af omkostningsgodtgørelse – oplæg v. Søren

Nuværende satser for omkostningsgodtgørelse besluttet 16. november 2004

Prøveleder DBK forårsmarkprøve 500,- + kost til prøven

Prøveleder DBK Efterårsvinderklasse 250,- + kost til prøven

Prøveleder DBK Hubertusprøve 250,- + kost til prøven

Prøveleder DBK apporteringsprøve 200,- + kost til prøven

Prøveleder DBK og FJD udstillinger 200,- + kost til prøven

Avlsråds medlemmer til (kørepenge+telefon) 300,-

Administration af avlsråds-data (lifeline) 400,-

DBK kasser 1000,-

DBK webredaktør 1000.-

DBK og FJD bladredaktør samlet 1000,-

DBK formand (telefon) 500,- + kontorartikler

Alle bestyrelses medlemmer betalt kost og logi til DBK hovedprøve, Kørepenge til bestyrelsesmøder (laveste sats)

Der var en del diskussion om dette punkt, særligt fordi der åbenbart er en uskrevet regel om afregning klubberne imellem. Poul (+Søren) laver nyt oplæg, som foreligges på næste bestyrelsesmøde.

Bilag 1

DBK referat af bestyrelsesmødet d. 22.08.2008

Følgende dommere blev foreslået til hovedprøven 3-5. April 2009

Hans Jørgen Mogensen; 1 dag, fredag eller lørdag (er terræn giver)

Kristian Frøkjær; 2 dage, fredag og lørdag.

Sven Aage Vad; 3 dage, fredag, lørdag og søndag

Anton Dahl; 3 dage, fredag, lørdag og søndag

Søren Stærkjær; 3 dage, fredag, lørdag og søndag

Claus Nielsen; 2 dage, fredag eller lørdag og søndag (ordførende) (resv. Søren Stenhøj)

Bilag 2

DBK bestyrelsesmøde 220808.

Hvis vi skal sikre os at der er DBK relevante stof i Jagthunden, skal vi sikre os at der er spalte plads ellers kan vi ikke reducerer antallet af Bretons fra 6 til 4.

Rent principielt bør vi sikre os; at vi har spalte plads i forhold til vores klub størrelse. Vi kan jo ikke undvære DBK relevant stof, til fordel for markprøve resultater fra Drentje Klubben.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen