Hvalpe

Aktiviteter

Referat fra generalforsamlingen 2016

DANSK BRETON KLUBS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 25.03.2016

1. Valg af dirigent:
1.1. Poul Valdemar Nielsen blev enstemmigt valgt og kunne starte med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning v/Søren Stenhøj – herunder udvalgenes beretning:
2.1. Bestyrelsens beretning v/Søren Stenhøj:
Søren startede med at konstatere at, en start på generalforsamlingen som vi havde i 2015, kommer vi nok til at vente lidt på. Men til gengæld kan vi i 2016 glæde os over en historisk høj præmieringsprocent for unghundene i foråret 2015. Samtidig kan vi glæde os over at, det svagt faldende hvalpetillæg gennem de sidste par år, nu er imødegået med en stigning og der af en stigning i nye medlemme. Vi er nu igen på 500 medlemmer.
Der er i 2015 stambogsført 104 breton’s, hvilket er en lille fremgang, og der er registreret 15 hunde på avlsrådets hanhundeliste.

Den på sidste års generalforsamling adviserede workshop mellem bestyrelse og avlsråd afholdes i juni 2016. Datoen er fastsat.

Herefter blev sundhed, årets markprøver, apporteringsprøver og udstillinger kort opsummeret med antal deltagere og vindere. Det kunne konstateres at årets præmieringsprocent er på 37% hvilket er yderst tilfredsstillende. Unghundenes præmieringsprocent for foråret var 51%.

DBK internt og Klubben i øvrigt:
Det er glædeligt at, der fortsat er god gang i aktivitetsudvalgene, og der fortsat er stigning i antal deltagere. Den tidligere lancerede idé med mentorer forventes at komme rigtig i gang i 2016 med Kenneth Schultz og Claus Raahauge ved roret.

Bestyrelsen har besluttet, at vi i 2016 skal gennemføre 3-4 efterårsaktiviteter med fokus på jagt for jægere og nyjægere. Det er et bevidst valg, og skal ses i sammenhæng med, at vi ikke vil vente på nye tiltag i f.eks. FJD-regi. Har du et egnet terræn??

Det politiske verdensbillede:
Derbyudvalget:
Intet specielt at bemærke.

DKK:
DKK har i året fortsat med ikke at se, ikke høre og ikke sige noget – i forhold til forårets små slagsmål i FJD.
DBK har anbefalet DKK at indkalde specialklubberne i FJD til en form for samråd, for at afklare de enkelte klubbers forventninger til den stående hund og prøvesystemet. Denne opfordring er blevet ignoreret. Lidt bekymrende, at DKK ignorerer de største klubber i FJD, når vi lige glemmer DMK, som åbenbart så småt er ved at forlade FJD, da denne race åbenbart ikke længere har pointing som en bærende kvalitet.
Vi må indledningsvis blot tage DKK’s opførsel til efterretning.

FJD:
Det nye formandskab valgte en forsonende linje efter det gamle formandsskabs afgang. Det har resulteret i nye vedtægter, som desværre hindre de store klubber i at slå bremseklodserne i. Desværre har man også valgt at fastholde den nuværende opdeling i kontinentale og engelske gruppe.
Flere episoder tyder på at, hverken Münsterlænderne, Langhårsklubben, Drentsche og Gordon-setterne ønsker at deltage konstruktivt i forhold til de fælles spilleregler med DJU som omdrejningspunkt. Drentsche-klubben er trådt ud, og vi afventer fortsat svar fra DMK, som de ønsker at deltage konstruktivt, nå nu denne klubs bestyrelse officielt har nedprioriteret den stående hund som varemærke. For så vidt angår Langhårsklubben skal blot henvises til klubbens beretning. DGSK har fravalgt flere fælles tiltag i den engelske lejr.

Bestyrelsen har valgt at, vi de næste år fuldt og helt koncentrerer os om klubben.

DJU og Fælles Markprøve Regler:
DJU er åbenbart fortsat under pres fra flere sider.

Som en selvstændig del af beretningen sendes forslag til ny mellemklasse samt begrebet IFF til debat.

Høringer og status i øvrigt:
I forlængelse af DKK’s opblødning af stambogsføringsregler i 2011/2012 besluttede generalforsamlingen at fastholde fotokravet til bretons. Forsamlingen vendte kort, at man i DKK åbnede op for brug af hunde med HD D i avlen. Der har i 2015 været et kuld efter en tæve med D. Bestyrelsen har forstået at, det var en ”uheldsparring”. Dernæst er der i starten af året foretaget en bevidst parring af en højt præmieret tæve med HD D.

Bestyrelsen har kort drøftet, om sådanne parringer kan annonceres på hjemmesiden under øvrige parringer. I forhold til generalforsamlingens behandling af DKK’s ændring af praksis, kan sådanne parringer for nuværende annonceres på lige fod med alle andre.

Bestyrelsen ønsker at sende forslaget om oprettelse af en mellemklasse til høring. Forslaget er behørigt omtalt i Jagthunden, på egen hjemmeside samt i en kort debat på det genopståede Bretonforum. Bestyrelsen støtter dette tiltag.

Afslutning:
Flere engelske klubber har inden for de næste år 100 års jubilæum – næste weekend har Dansk Irsk Setter Klub, denne klub er den mindste af de engelske. Alligevle skal der lyde et stort tillykke til DISK.
Til sidst kom Søren med en stor tak til alle dem, som får maskineriet til at køre. En særlig tak skal selvfølgelig tilgå prøvelederen for årets hovedprøve i 2015 – Peer Bæch-Laursen, som igen i år står ved roret.

En stor tak til klubbens redaktør af Jagthunden – Anne E.K.Kristensen, som har formået at fastholde vore mange sider med godt og relevant stof. Hun har vaslet sin afgang, så ny må træde til i 2017.
Tak til alle tillidsvalgte og især tak til alle klubbens medlemmer for den store opbakning til årets mange aktiviteter, og endelig skal der lyde en tak til klubbens mange gode samarbejdspartnere og sponsorer.

Til bestyrelsens beretning var kun få kommentarer, bla. : spørgsmål om hvorfor DMK har meldt sig ud af stående racer, uddybning af DKK-problematikken, og en opfordring til at, DBK’s bestyrelse arbejder i samme fælles retning til gavn for det fælles FJD-samarbejde, hvilket der var opbakning til fra generalforsamlingen.

Høringer:
Søren redegjorde for forslaget om oprettelse af ny mellemklasse.
Generalforsamlingen kom med mange forskellige kommentarer vedr. oprettelse af mellemklasse bla. orientering om at der skal bruges mere terræn til prøverne, mange tror ikke på at, der vil komme flere deltagere til prøverne, nogle forslog at unghundens alder ændres til 3 år, værdien af 1.pr. i åk forsvinder, andre menter at det så kommer snigende at prøven bliver adgangsgivende til Brkl. på udstilling, men alt i alt var generalforsamlingen enige om, at der ikke ønskes en mellemklasse.
IFF – DJU har bedt klubberne drøfte kvalitetsbetegnelsen IFF.
Flere af generalforsamlingens deltagere giver udtryk for at, betegnelsen skal bestå. Efter kort drøftelse, støtter generalforsamlingen betegnelsen IFF.

Kan parring med hunde med HD D-E annonceres på DBK’s hjemmeside:
Som reglerne ser ud i dag, kan disse parringer annonceres på hjemmesiden – dette drøftes til næste år.

3. Udvalgenes beretning:
3.1.– se pkt. 2

4. Forelæggelse af reviderede regnskaber v/Søren Stenhøj:
4.1. Regnskaberne godkendes uden kommentarer.

5. Behandling af indkomne forslag:
5.1. Behandling af forslag fra Aage Stenhøj som fremlægger sit forslag om, at DBK’s bestyrelse skal arbejde på at, resultat klubbens C-prøve kan registreres på hundens præmieregister på Hundeweb.
Generalforsamlingen vedtager forslaget.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
6.1. Valg af formand – Søren modtager genvalg – genvælges
6.2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Anni Hansen modtager genvalg – genvælges
Poul Vestervang – modtager ikke genvalg – Claus Raahauge vælges til bestyrelsen

6.3. Valg af 2 suppleanter:
Jan B. Larsen – modtager genvalg – genvælges
Claus Rasmussen – foreslået af bestyrelsen – vælges til suppleant

6.4. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor – Merete Larsen modtager genvalg – genvælges
Revisorsuppleant – Torben P. Pedersen modtager genvalg – genvælges

7. Eventuelt:
Poul Vestervang startede med at, overrække klubbens Ærespræmie til John Madsen, for at vinde Årets Jagthunde Derby 2015, og til Jens Stenhøj for at blive placeret som 6.v på Årets Jagthunde Derby 2016.
Herefter blev Årets Unghund og Årets Hund 2015 kåret:

Årets Unghund 2015 blev Egsgård Tjalfe v/John Madsen med 29 point.
Årets Hund 2015 blev Jacqhues v/Allan Rasmussen

Søren takkede herefter Poul Vestervang for arbejdet i DBK’s bestyrelse, og Poul V. Nielsen blev takket for dirigentposten.

Poul V. Nielsen takkede generalforsamlingen for god debat og god ro og orden.

Tak for i aften.

Gå til toppen