1. Formål

Formålet med en central materielforvalter er at få et samlingspunkt og et fælles overblik, over hvilket materiel og hvilke materialer klubben har, og hvad der skal indkøbes.

2. Organisation

2.1. Materielforvalteren vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælges/genvælges materielforvalteren.

2.2. Materielforvalteren refererer til bestyrelsesmedlemmet, som har ansvaret for materiel- og materialeforvaltningen

2.3. Materielforvalteren skal være loyal over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

3. Arbejdsopgaver

3.1. Indkøb af materialer

Udlevering af materialer til personer eller arrangementer. Opbevaring af materialer.

3.2 Materialer som er styret af materialeforvalteren

Præmieglas
Signal skud (startpistol)
DBK konvolutter
DBK brevpapir
Dokument for DBK FCI standard for eksteriør
Dokument for DBK Love
Dokument for DBK informationsfolder
Dokument for DBK regler apporteringsprøver B og C
Dokument for DBK regler for Hubertusprøve
Diplomer for A & B apport
Vandrepokaler, liste for udlevering og indehaver

3.3. Materielforvalterens økonomi og materialebeholdning.

Der opstilles et regnskab for indkøbte og udleverede materialer. Regnskabet tilsendes klubbens kasserer hvert år den 15. januar. Til regnskabet vedhæftes attesterede bilag og kvitteringer for samtlige poster.
DBKs bestyrelse opstiller retningslinier for hvor store beløb, der kan afholdes til de enkelte udgiftsposter. Disse retningslinier skal overholdes. Såfremt der er problemer med at overholde de aftalte udgiftsrammer, skal kontaktpersonen i bestyrelsen kontaktes inden indkøbet foretages, så der kan blive truffet den nødvendige beslutning.

3.4 Materielforvalteren laver hvert år en mangel/ønskeliste på evt. materialer der skal bruges i det kommende år.

01.03.2004

1. Formål

Formålet med udstillingsudvalget er at etablere et udvalg, der kan stå som arrangør af Dansk Breton Klubs udstillinger.

2. Organisation

2.1. Udstillingsudvalget vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen udstillingsudvalgets medlemmer.

2.2. Udstillingsudvalget vælger selv sin formand. Beslutninger inden for udstillingsudvalget afgøres ved simpelt stemmeflertal.

2.3. Udstillingsudvalgets medlemmer refererer til bestyrelsesmedlemmet som har ansvaret for udstillingsudvalget.

2.4. Udstillingsudvalgets medlemmer skal være loyale over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

2.5. Et udstillingsudvalgsmedlem kan uddelegere opgaverne med at arrangere udstillinger. Vedkommende udstillingsudvalgsmedlem har dog det overordnede ansvar, således at udstillingen afholdes i henhold til trufne aftaler og retningslinier.

3. Arbejdsopgaver

3.1. Udstillingsudvalget står som arrangør af DBKs udstilling ved Birkesø og FJD's udstilling i Odense. Dommere inviteres efter beslutning i bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til de af DKK's vedtagne retningslinier for afvikling af udstilling.

3.2 Udstillingsudvalget bestiller præmieglas og diverse kontorartikler senest 1 mdr. før udstillingens afholdelse hos DBK's materialeforvalter. Udvalget sikrer at diverse vandrepokaler bliver hjemkaldt til prøverne. Liste med navn og adresse sendes til materialeforvalteren over de udleverede vandrepokaler.

3.3. Udstillingernes økonomi:
For hver udstilling opstilles et regnskab på en af kassereren udleveret regnskabsblanket. Regnskabet tilsendes klubbens kasserer senest 3 uger efter prøvens afholdelse. Til regnskabet vedhæftes attesterede bilag og kvitteringer for samtlige poster.
DBKs bestyrelse opstiller retningslinier for hvor store beløb, der kan afholdes til de enkelte udgiftsposter. Disse retningslinier skal overholdes. Såfremt der er problemer med at overholde de aftalte udgiftsrammer, skal kontaktpersonen i bestyrelsen kontaktes inden udstillingen afholdelse, så der kan blive truffet den nødvendige beslutning.

3.4 Udstillingernes glasregnskab
For hver udstilling opstilles et regnskab for udleveret præmieglas og hvor mange glas udstillingsudvalget har på lager. Regnskabet tilsendes klubbens materialeforvalter senest 3 uger efter prøvens afholdelse.

3.5 Udstillingsudvalget laver hvert år en mangel/ønskeliste på evt. materialer de skal bruge i det kommende år.

01.03.2004

 

1. Formål

Formålet med Markprøveudvalget er at etablere et udvalg, der kan stå som arrangør af Dansk Breton Klubs (DBK) markprøver og apporteringsprøver.

2. Organisation

2.1. Markprøveudvalget vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen markprøveudvalgets medlemmer.

2.2. Markprøveudvalget vælger selv sin formand. Beslutninger inden for markprøveudvalget afgøres ved simpelt stemmeflertal.

2.3. Markprøveudvalgets medlemmer får hver tildelt en af nævnte 3 regioner. (Nord- og Midtjylland * Sydjylland og Fyn * Øst for Storebælt).

2.4. Markprøveudvalgets medlemmer refererer til et af bestyrelsesmedlemmerne.

2.5. Markprøveudvalgets medlemmer skal være loyale over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

2.6. Et markprøveudvalgsmedlem kan uddelegere opgaverne med at arrangere prøver i vedkommendes region. Vedkommende markprøveudvalgsmedlem har dog det overordnede ansvar, således at prøven afholdes i henhold til trufne aftaler og retningslinier.

3. Arbejdsopgaver

3.1. Markprøveudvalget står som arrangør af DBKs forårsmarkprøve. D

ommere inviteres efter beslutning i bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til de af FJD og DJU vedtagne retningslinier for afvikling af markprøver.

3.2. Markprøveudvalget står som arrangør af DBKs efterårsvinderprøve. Dommere inviteres efter beslutning i bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til de af FJD og DJU vedtagne retningslinier for afvikling af vinderprøver samt for DJUs retningslinier for afregning af vildt og terræn.

3.3. Markprøveudvalget står som arrangør af DBKs apporteringsprøver opdelt på regioner.

3.4. Markprøveudvalget skal opfordre lokale klubmedlemmer til at arrangere dressurkurser, apporteringstræning samt træningsture med markarbejde.

3.5. Prøvernes økonomi.
For hver prøve opstilles et regnskab på en af kassereren udleveret regnskabsblanket. Regnskabet tilsendes klubbens kasserer senest 3 uger efter prøvens afholdelse. Til regnskabet vedhæftes attesterede bilag og kvitteringer for samtlige poster.
DBKs bestyrelse opstiller retningslinier for hvor store beløb, der kan afholdes til de enkelte udgiftsposter. Disse retningslinier skal overholdes. Såfremt der er problemer med at overholde de aftalte udgiftsrammer, skal kontaktpersonen i bestyrelsen kontaktes inden prøvens afholdelse, så der kan blive truffet den nødvendige beslutning.

3.6. Markprøveudvalget aflægger en fyldig beretning for dets arbejde på DBKs generalforsamling.

11.11.2003

1. Formål

Formålet med Hubertusudvalget er at etablere et udvalg, der kan stå som arrangør af Dansk Breton Klubs (DBK) Hubertusprøve.

2. Organisation

2.1. Hubertusprøveudvalget vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen Hubertusudvalget

2.2. Hubertusprøveudvalgets /medlem/medlemmer refererer til et af bestyrelsesmedlemmerne.

2.3. Hubertusprøveudvalgets medlem/medlemmer skal være loyale over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

2.4. Hubertusprøvemedlemmet kan uddelegere opgaven med at arrangere prøve. Vedkommende Hubertusprøveudvalgsmedlem har dog det overordnede ansvar, således at prøven afholdes i henhold til trufne aftaler og retningslinier.

3. Arbejdsopgaver

3.1. Hubertusprøveudvalget står som arrangør af DBKs Hubertusprøve

3.2 Dommer inviteres efter beslutning i bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til DBK's retningslinjer for afholdelse af Hubertusprøve

3.3 Hubertusprøve medlem/medlemmer skal sikre et egnet terræn til afholdelse af Hubertusprøve.

3.4 Hubertusprøvemedlemmet skal sikre sig evt. dispensationer og tilladelser er medbragt og godkendt til prøven.

3.4. Prøvens økonomi:
Der opstilles et regnskab på en af kassereren udleveret regnskabsblanket. Regnskabet tilsendes klubbens kasserer senest 3 uger efter prøvens afholdelse. Til regnskabet vedhæftes attesterede bilag og kvitteringer for samtlige poster.
DBKs bestyrelse opstiller retningslinier for hvor store beløb, der kan afholdes til de enkelte udgiftsposter. Disse retningslinier skal overholdes. Såfremt der er problemer med at overholde de aftalte udgiftsrammer, skal kontaktpersonen i bestyrelsen kontaktes inden prøvens afholdelse, så der kan blive truffet den nødvendige beslutning.

3.5 Hubertusprøveudvalget bestiller præmieglas og sikrer at diverse vandrepokaler bliver hjemkaldt til prøven senest 1 mdr. før prøvens afholdelse

 

1. Formål

Formålet med avlsrådet er at etablere et udvalg, der kan rådgive Dansk Breton Klubs (DBK) medlemmer ved valg af avlsdyr samt administrere de af DBKs generalforsamling vedtagne retningslinier for godkendt avl.

2. Organisation

2.1. Avlsrådets medlemmer vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen avlsrådets medlemmer.

2.2. Avlsrådet vælger selv sin formand. Beslutninger inden for avlsrådet afgøres ved simpelt stemmeflertal.

2.3. Avisrådsmedlemmerne udpeges således, at de er repræsenteret med 1 øst for storebælt og 2 vest for storebælt.

2.4. Avlsrådsmedlemmerne refererer til et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem.

2.5. Avlsrådets medlemmer er pligtige til at overholde de fastsatte retningslinier for godkendt avl og i øvrigt rådgive ud fra en idealistisk indstilling med racens forbedring for øje.

2.6. Et avlsrådsmedlem skal være loyal over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

3. Arbejdsopgaver

3.1. Avlsrådet skal ved deres rådgivning søge at forbedre racen efter følgende målsætninger og regler:

3.1.1. Målsætning for avl af danske bretons:
Bretonen er en stående jagthund af fransk oprindelse. Den skal fungere som en alsidig brugshund, hvis størrelse, bygning og jagtlige anlæg gør den velegnet til jagt i Danmark.

3.1.2. Avlsrådet må kun medvirke til avl på nervefaste, dresserbare forældredyr.

3.1.3 Ved stambogsføring af bretons i Danmark, må der kun anvendes avlsdyr som er HD fotograferet og har HD status A, B eller C.

3.1.4. Avlsrådet skal i øvrigt arbejde mod det ideal, som er beskrevet i følgende bekendtgørelser/love/regler:
FCI Standard for Epagneul Breton
Fælles Markprøveregler

3.2. Avlsrådet har ansvaret for godkendelse af parringer og godkendelse og administration af hanhunde iht. de fastsatte retningslinier for godkendt avl i Dansk Breton Klub.

3.3. Et enigt avlsråd har ret til at nægte en parring godkendelse, selvom avlsdyrene i teorien opfylder de gældende betingelser for godkendt avl. Avlsrådet har da pligt til at begrunde sit synspunkt over for tæveejeren. Bestyrelsen skal underrettes om denne beslutning.

3.4. Avlsrådet skal afvise henvendelser om at få godkendt en parring, hvis henvendelsen først kommer efter at parringen er sket.

3.5. Avlsrådet formidler information om foretagne parringer og hvalpekuld til interesserede købere.

3.6. Avlsrådet fører klubbens parrings- og hvalpeliste både i klubbladet og på Internettet.

3.6. Avlsrådet vedligeholder hanhundelisten på internettet.

3.7. Avlsrådet fører statistik over udvalgt avls- og prøvemateriale, som offentliggøres på internettet, i klubbladet og foreligger årligt på generelforsamlingen.

3.8. Avlsrådet aflægger en fyldig beretning for dets arbejde og avlsdata for bretons i Danmark på DBKs generalforsamling.

Retningslinier for avl og godkendte hanhunde i DBK´s regi, se andensteds.

Godkendt på Dansk Breton Klubs generalforsamling fredag den 3. april 2009.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen