1. Formål

Formålet med at etablere en landsdækkende net af kontaktpersoner i Dansk Breton Klubs (DBK) regi er, at give klubbens medlemmer et tilbud om vejledning og støtte, så medlemmerne får mulighed for indsigt i, hvad der foreligger af medlemstilbud, samt en afklaring af evt. spørgsmål omkring prøveregler m.m.

Endvidere kan DBKs bestyrelse benytte kontaktpersonerne til at hjælpe sig med at løse specifikke opgaver.

2.Organisation

2.1.Kontaktpersonerne vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen kontaktpersonerne.

2.2.En kontaktperson får tildelt en region defineret ved de to første cifre i postnumrene.

2.3.En kontaktperson får udpeget et bestemt bestyrelsesmedlem som reference til DBKs bestyrelse. Kontaktpersonen og vedkommende bestyrelsesmedlem orienterer gensidigt hinanden om væsentlige informationer omkring klubbens arbejde.

2.4.En kontaktperson skal være loyal over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

3.Arbejdsopgaver

3.1.Kontaktpersonen er til rådighed for især nye medlemmer, der søger råd og vejledning i forskellige spørgsmål, der vedrører DBKs arbejde.

3.2.Kontaktpersoner skal hjælpe de medlemmer, der søger hjælp til at få et nærmere kendskab til prøveregler og udstillingsregler med råd og vejledning.

3.3.Kontaktpersoner skal have kendskab til de tilbud om dressurtræning, apporteringstræning, marktræning, ringtræning o. lign., der foregår i lokalområdet i DBKs regi, i jagtforeningsregi, i Dansk Kennel Klub regi og i andre specialklubbers regi.

3.4.Kontaktpersonerne vil af og til blive kontaktet af DBKs bestyrelse og forespurgt, om de kan hjælpe til med at løse definerede opgaver.

08.08. 2003

Retningslinier for udbetaling af omkostningsgodtgørelse m.m. i DBK-regi

Opdateret på baggrund af bestyrelsesreferater samt almen kutyme gennem årene.

Bestyrelsen har besluttet, at nedenstående satser kan komme til udbetaling i forbindelse med varetagelse af tillidshverv i Dansk Breton Klub.

Bestyrelse

DBK formand (telefon) kr. 500 + udgifter til kontorartikler.

DBK kasserer kr. 2.000, udgifter til kontorudgifter + festmiddag inkl. påhæng.

Bestyrelsesmedlemmer betalt kost og logi til DBK hovedprøve. Der udbetales ikke kørepenge og broafgift i forbindelse med hovedprøven.

Kørepenge (maks. DJU´s sats) til bestyrelsesmøder og medlemsmøder samt dækning af udgift til broafgift.

Kørepenge (maks. DJU´s sats) samt udgift til broafgift i forbindelse med repræsentation af klubben i regi af fx FJD og DKK.

Såfremt et bestyrelsesmøde (heldagsarrangement) afholdes privat, kan værten få udbetalt op til kr. 1.000 til dækning af udgifter til kost og drikkevarer. Alternativt afregnes efter bilag.

Det tilstræbes, at udgifterne til kørsel og broafgift holdes på et minimum, og at dette fx sker ved samkørsel med andre.

Redaktioner

DBK webredaktør kr. 2.500 (telefon, internet, kørepenge og udstyr).

DBK og FJD bladredaktør kr. 2.500 (telefon, internet, kørepenge og udstyr).

Avlsråd

Avlsrådsmedlemmer til (kørepenge+telefon) kr. 300.

Administration af avlsråds-data (lifeline) kr. 400 (hvis det eksisterer).

Og, efter aftale med bestyrelsen.

Prøveledere

Prøveleder DBK forårsmarkprøve 500 + kost og logi til prøven.

Prøveleder DBK Efterårsvinderklasse 250 + kost til prøven.

Prøveleder DBK Hubertusprøve 250 + kost til prøven.

Prøveleder DBK apporteringsprøve 200 + kost til prøven.

Prøveleder DBK og FJD udstillinger 200 + kost til prøven.

Dommere - hovedprøve

Bestyrelsen har besluttet at følge de øvrige engelske klubbers praksis. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke betales "dommerhonorar" eller afregnes kørepenge (DJU´s takster) i forbindelse med hovedprøven. Dommerne inkl. påhæng får betalt kost og logi.

Klubben refunderer dog broafgift.

Dommere – øvrige prøver

Dommere afregnes efter DJU´s officielle takter.

Udsætning af agerhøns o.l. i forbindelse med prøver

Køb af fugle til brug på klubbens hovedprøve aftales mellem bestyrelsen og prøveledelsen. Som tommelfingerregel kan der bevilges kr. 400 pr. hold (FJD). Fuglene indkøbes typisk året før. Dette i respekt for gældende udsætningsregler.

Til efterårets skydeprøver følges DJU´s anbefaling, der foreskriver, at der maksimalt afregnes kr. 2.500 inkl. moms pr. hold for et større sammenhængende terræn, hvor det må formodes, at der kan fældes det nødvendige antal fugle svarende til én fugl pr. hund. Alternativt kan der indgås aftaler med de enkelte lodsejere om udbetaling af op til kr. 200 inkl. moms pr. fældet fugl.

Tiltrådt på bestyrelsesmøde den 2. april 2010

 

jf. Love for Dansk Breton Klub § 3 Avlsarbejde stk. 3.

Dansk Breton Klubs avlsråd, der er nedsat af Dansk Breton Klubs bestyrelse jf. DBKs love § 4 stk. 1, skal rådgive og vejlede klubbens medlemmer i spørgsmål om avl. Denne rådgivning skal ske udfra en idealistisk indstilling kun med racens forbedring for øje.

Avlsrådet administrerer godkendelse af parringer jf. nedenstående retningslinier. Avlsrådet formidler information om foretagne parringer og hvalpekuld til interesserede købere.

Avlsrådet arbejder i øvrigt efter en forretningsorden for avlsrådet, som Dansk Breton Klubs bestyrelse har udarbejdet.

Hanhunde (alle kategorier):

 • Have opnået mindst 1. præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt markprøve.
 • Have bestået DJU's apporteringsprøve.
 • Have opnået mindst Very good i åben- eller brugsklasse på anerkendt udstilling.
 • Have en HD-status på A eller B.

Tæver:

Kategori 1

 • Have opnået mindst 1. præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt markprøve.
 • Have bestået DJU's apporteringsprøve.
 • Have opnået mindst Very Good i åben- eller brugsklasse på anerkendt udstilling.
 • Have en HD-status på A eller B.

Kategori 2

 • Være præmieret på en anerkendt markprøve
 • Have bestået DJUs apporteringsprøve
 • Have opnået mindst Good på anerkendt udstilling
 • Have en HD-status på A eller B

Kategori 3

 • Kunne dokumentere overfor avlsrådet at være i besiddelse af gode jagtlige egenskaber
 • Være præmieret på en anerkendt udstilling.
 • Have en HD-status på A eller B
 • Både tæver og hanhunde med HD-status C kan opnå en godkendt parring under kategori 3, hvis summen af tævens og hanhundens HD-indextal ligger over 200. Hanhunden skal opfylde samtlige øvrige krav til en godkendt hanhund med HD-status A eller B.
 • Såfremt en hanhund med HD-status C anvendes, er det et krav, at tæven skal have en HD-status A eller B.

Særbestemmelse for tæver fra 5. april 2019 til marts/april 2023

Tæver, der opfylder de samme krav den 5. april 2019 som hanhunde på hanhundelisten, kan i perioden 6. april 2019 frem til og med den ordinære generalforsamling i 2023 få godkendt en parring i henhold til Retningslinjer for avl med bretons i DBK-regi, således at valg af hanhund og dennes præstationer er afgørende for kategoriseringen sammenligneligt med de nuværende gældende krav til tæverne i kategori 1, kategori 2 og kategori 3.

En tæve, der har 2. præmie i åben klasse eller på brugsprøve, og som har bestået en apporteringsprøve, er HD-fri (A eller B) og har Very Good eller Excellent på udstilling, kan få godkendt en parring i kategori 3 med en hanhund, som opfylder de nuværende gældende krav til tæverne i Kategori 2 og Kategori 3.

(Besluttet på DBK´s generalforsamling den 5. april 2019)

Parring med/mellem udenlandske hunde

Hundene skal opfylde tilsvarende krav som i Danmark, men der dispenseres fra DJU's apporteringsprøve.

Øvrige parringer

Hvis en tæveejer kontakter avlsrådet om vejledning for at få sin tæve henvist til en hanhund, og denne tæve ikke opfylder kravene til kategorierne 1, 2 eller 3, kan avlsrådet alligevel godt anbefale en eller flere af de godkendte avlshanner. Hvalpene kan ikke optages på den af avlsrådet udarbejdede parrings- og hvalpeliste for kategori 1-, 2- og 3-parringer, og avlsrådet må ikke henvise købere direkte til disse hvalpe. Hvalpene kan dog optages på klubbens "Hvalpeliste i øvrigt", hvis tævens data opfylder de krav, der stilles der.

Avlsrådets vejledning kan også være at fraråde tæveejeren at få parret sin tæve.

Begrænsning for godkendelse af parringer i DBK-regi

Avlshunde, der i forhold til matadoravl modtager en advarsel fra DKK, kan ikke figurere på Hanhundelisten eller få en parring godkendt af DBK i henhold til gældende retningslinjer

 

Vedtaget på Dansk Breton Klubs generalforsamling den 2. april 2010

 

Vejledning og anbefalinger for etablering af regionale aktivitetsudvalg under DBK

1. Formål

Dansk Breton Klub (DBK) ønsker at der igangsættes/etableres regionale/lokale udvalg i klubregi, således at klubbens medlemmer kan få tilbud om deltagelse i særlige aktiviteter, herunder vejledning og støtte, så medlemmerne får mulighed for at få indsigt i, hvorledes den enkelte breton kan udvikles i respekt for dens jagtlige egenskaber, psyke, eksteriør o.l..

DBKs bestyrelse kan benytte udvalgene til at hjælpe sig med at løse specifikke opgaver.

2. Organisation

2.1. Regionale aktivitetsudvalg etableres som udgangspunkt på eget initiativ blandt medlemmerne. Bestyrelse kan opfordre enkelte medlemmer til at tage et sådant initiativ, ligesom et enkelt medlem kan anmode bestyrelse om bistand til at etablere et aktivitetsudvalg.

Et område kan have flere udvalg, jf. pkt. 3.1. Det anbefales dog, at udvalgene ikke påtager sig de samme aktiviteter.

Et regionsudvalg er ikke bundet af de nye officielle regionsgrænser, men skal tage udgangspunkt i naturlige "lokale" samarbejdsområder.

2.2 Et nedsat udvalg skal formelt godkendes at ét bestyrelsesmedlem for at kunne annoncere sine klub-aktiviteter i Jagthunden, Bretons´ og klubbens hjemmeside.

2.3 Det anbefales, at der udpeges en økonomiansvarlig blandt aktivitetsudvalgets medlemmer.

2.4. Medlemmer af et aktivitetsudvalg forventes at være loyale over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBK´s regi, og udvalgsmedlemmerne forventes at være naturlige sparringspartnere til bestyrelsen.

3. Arbejdsopgaver

3.1 Udvalget kan iværksætte en eller flere aktiviteter. Aktiviteterne skal være åbne for alle medlemmer i klubben. Aktivitetsudvalget afgør selv, hvor vidt ikke-medlemmer kan deltage i den enkelte aktivitet.

NB: Der kan tegnes B-medlemskaber i DBK !

3.2 Aktivitetsudvalget kan indlede samarbejde med fx andre jagthundeklubber eller lokale jagtforeninger.

3.3 Aktiviteterne forventes primært at fokusere på DBK´s formålsparagraf § 2, og der er en klar forventning om, at aktiviteterne vil medvirke til, at især nye medlemmer hurtigt får et indblik i jagthundeverdenen og et socialt fodfæste i klubben, samt at aktiviteterne medvirker til at styrke det almene sammenhold i klubben.

3.4 Eksempler på relevante aktiviteter er dressurtræning, jagt- og marktræning, apporteringstræning, ringtræning, temamøder og sociale sammenkomster.

3.5 Aktivitetsudvalget skal tilstræbe, at aktiviteterne ikke får karakter af konkurrerende virksomhed til naturlige aktører i området. Se pkt. 3.2.

4. Økonomi

4.1 Aktivitetsudvalgets økonomiske grundlag er opkrævning af deltagergebyrer ved afvikling af de forskellige aktiviteter. Udvalget/aktiviteterne skal således være selvfinansierende.

4.2 De økonomiske dispositioner er Dansk Breton Klub uvedkommende, og indgår ikke i klubbens regnskab, der foreligges til godkendelse på generalforsamlingen.

Dette gælder ikke, hvis aktivitetsudvalget bistår klubben med at gennemføre et officielt arrangement – typisk markprøve og udstilling. Her skal regnskabet indgå i DBK´s regnskab.

Udvalgene er dog forpligtet til at indsende en økonomisk status til bestyrelsen. Denne status følger kalenderåret, og skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar.

4.3 Det anbefales, at der er åbenhed omkring økonomien og at der føres et simpelt regnskab over udvalgets aktiviteter, og at dette regnskab offentliggøres over for de aktive medlemmer i forbindelse med en større samling.

Det anbefales ligeledes, at aktivitetsgruppen orienterer om eventuel overskudsdisponering, fx udsætning af agerhøns, indkøb af træningsudstyr o.l..

4.4 Det anbefales, at egne instruktører og hjælpere maksimalt får udbetalt omkostningsgodtgørelse (kilometerpenge) i henhold til takster godkendt i DJU.

Husk at være opmærksom på at give terrængivere m.fl. en stor tak. Og, når ingen andre gør det, må man godt give sig selv et klap på skulderen.

5. Opløsning af et aktivitetsudvalg

5.1 Såfremt et aktivitetsudvalg ikke ser sig i stand til at fortsætte, rettes der kontakt til det geografisk nærmeste bestyrelsesmedlem, der undersøger muligheden for at overdrage opgaverne til andre medlemmer i området.

5.2 Kassebeholdning og indkøbt udstyr overdrages til klubben ved det pågældende bestyrelsesmedlem, der videregiver dette til det nye udvalg.

5.3 Hvis det ikke er muligt at søsætte et nyt udvalg overføres kassebeholdningen til DBK´s kasserer. Kassebeholdningen reserveres i maks. 3 år til igangsætning af et nyt aktivitetsudvalg i det samme område. Indkøbt udstyr kan overdrages til andre aktivitetsudvalg.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen