Dansk Breton klubs bestyrelsesmøde den 15.06.2019
Tilstede: Søren Stenhøj, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen

1. Konstituering og opgavefordeling:
Kontaktpersoner slettes fra hjemmesiden, og orienteres om dette, hvorefter de erstattes af aktivitetsmedlemmerne.

Der har aldrig været tradition for at bestyrelsen konstituerer sig med titler. Søren er valgt formand og Anni er sekretær.

Jagthundeudstillingsansvarlig: Lena Sundstrøm
Udstillingsansvarlig: Anni Hansen og Merete Larsen
Markprøveudvalg: Thomas Severinsen, Peer Bæch-Laursen og Claus Nielsen
Koordinator for mentorordning: Claus Raahauge
Materialforvalter: Jesper og Morten From Larsen
Redaktør på jagthunden: Lasse Iversen Hansen
Webmaster: vakant

2. Evaluering af hovedprøven 2019:
Stor tilfredshed med dommerne og prøven som helhed. En yderst veltilrettelagt prøve under Peer Bæch-Laursen’s ledelse.
Skal der evt. findes nyt terræn til hovedprøven 2022? Thomas Severinsen undersøger muligheder.

3. Opsamling på aktivitetsudvalg:
Nordjylland v/Anni: Ingen problemer der er styr på aktiviteterne, både udstilling og apporteringsprøven i Mou til august.

Trekantsområdet v/Lena: Der forsøges hvalpe/motivationstræning 1 gang i august som noget nyt, ellers stor tilslutning til træning.

Sjælland v/Søren: Kører tilfredsstillende med diverse træninger, både på mark og apportering.

Bestyrelsen anbefaler at de respektive regnskaber offentliggøres på hjemmesiden.

4. Aktiviteter 2. halvår 2019
Michael Madsen er ansvarlig for udstillingen i Vissenbjerg 2019, men der skal findes ny ansvarlig for udstillingsudvalget i Vissenbjerg 2020 og fremadrettet. Der kigges efter lokale kræfter.

Apporteringsprøver/udstilling: der er styr på apporteringsprøverne og udstillingen i Mou. Der kommer ikke nye diplomer til apporteringsprøverne da prøven fortsat er en DJU-prøve.
Det besluttes at, der ikke stilles deltagere på den Jyske Racedyst i 2019, da der ikke var 3 hunde der bestod A-prøven i 2018.

VK-September 2019: Terræn ved Tonny Lønne i Sønderjylland. Peer Bæch-Laursen er spurgt om han vil være prøveleder – der afventes svar. Der drøftes dommere fra området. Søren og Anni følger op.

Mesterskabsprøve C-prøve/Hubertusprøve: Søren har talt med Ole Kai Frank som har tilbudt at begge prøver kan afholdes i Nordjylland. Det skal afklares om Hubertusprøven kan afholdes den 28.september eller evt. weekenden før. Evt. skal Søren tale sammen med skytten på stedet om prøvens sammensætning.
Såfremt dette ikke lykkes forsøger Søren at finde alternativer.

Nyjægerjagter mm: Jens Hansen og Thomas Klit er begge blevet spurgt om de vil stille terræn til rådighed for en sneppejagt med nyjæger. Jens Hansen har sagt ja – og Thomas Klit skal kontaktes igen, med svar på hans spørgsmål om hvornår man er nyjæger og hvem der udvælger deltageren.
Det præciseres at, en nyjæger har maks haft jagttegn i 4 år og såfremt der er flere, anbefales at den yngste vælges.

Derudover forsøger Søren at arrangere en nyjægerjagt på Sjælland.

Thomas Severinsen vil kontakte Allan Folmer Hansen, om han evt. kan tilbyde en ungjæger en jagt på skovfugle i Sverige.

5. Hovedprøve 2020 Sjælland: Afholdes af Claus Nielsen i samarbejde med Lissi Rasmussen, standkvarter bliver formentlig Faxe Vandrehjem. Vi drøfter dommere fra området, men må nok også kigge lidt ud over Sjælland. Søren reserverer indledningsvis de sjællandske dommere.

6. Opsamling kasserer, medlemsregistrering, suppleanter m.m.
Marianne er orienteret om at bestyrelsen vil have kasser skiftet på plads senest i uge 25. Det kan blive nødvendigt at Søren kontakter Danske Bank med henblik på dette.

Medlemsregistrering ligger fortsat hos Benny.
Suppleanter: Jens-Ole Nielsen og Lasse Iversen Hansen

6.a. Formalia og regnskab m.m.: Vi foretog en overordnet gennemgang af regnskabet.

7. Pokaler o.l. v. Anni
Der arbejdes fortsat på en logbog over samtlige pokaler – det er et omfattende arbejde, hvis der skal tages billeder af alle pokalerne til indsættelse i logbogen.
Anni undersøger, hvad lommelærker koster i Frederikshavn.
Uffe pokalen skal igen/fortsat efterlyses, da den stadig ikke er dukket op.

8. Særlige indsatsområder – formalia?
8.a. Medlemsmøde – for alle. Kan det bære? Det blev drøftet om der er grundlag for medlemsmøder. Bestyrelsen er positive overfor ideen om medlemsmøder – men indfaldsvinklen er at indholdet af møderne skal favne bredt for alle medlemmer i DBK.

9. Avlsråd – indstillinger:
Der er drøftet forskellige emner i forhold til avl. Indtil videre fortsætter Søren Stenhøj og Thomas Severinsen som avlsråd. Såfremt avlsrådet skal nedlægges er dette en generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse omhandlende forretningsordenen for avlsrådet. Denne kan tolkes således, at et avlsrådsmedlem, som opdrætter eller hanhundeejer kun kan deltage i kategoriparringer.
Det blev fra flere sider tilkendegivet, at man ved at påtage sig et tillidshverv i DBK ikke afskærer sig fra at lave Øvrige parringer.

Søren kontakter tidligere formand Aage Stenhøj Jørgensen for en drøftelse af, om den pågældende forretningsorden er tiltrådt på en generalforsamling, eller om den i lighed med andre forretningsordener er udarbejdet af en tidligere bestyrelse.

10. Hjemmeside og facebook – indstillinger og løsninger:
Da der fortsat ikke er fundet en ny Webmaster, aftales det at, der laves et ”stillingsopslag” på hjemmesiden og Facebook.

11. Opsamling SJD/Jagthunden v. Søren
Søren gav en kort orientering om hvad der sker i SJD.
Markprøvekalenderen revideres, den nuværende er gældende til og med 2020.

12. Hædersbevisninger:
Der blev drøftet flere relevante navne som indstilles til hædersbevisninger. Disse uddeles ved hovedprøven 2020.

13. Fremtidens bestyrelse, formand m.m.:
Der er drøftet et forslag til ny formand som bestyrelsen enstemmigt kan bakke op om. Der arbejdes videre på dette.

14. Handlingsplan – en opsummering:
Årshjul/årsplan offentliggøres på klubbens hjemmeside.

15. Evt:
Claus Raahauge har arbejdet videre i forhold til at finde mentorer og har fundet frem til at
Morten Larsen, Benny Kühlmann og Thorbjörn Rantanen Lund-Nielsen har sagt ja til at indtræde i et mentorudvalg. Såfremt der skal udarbejdes retningslinjer til udvalgte, arbejder de 3 videre på dette i samarbejde med Claus Raahauge.

Anni efterspurgte 2 sæt beach-bannere med samme udseende som det ene nuværende. Det skal undersøges hvem der opbevarer det ene sæt, og Søren skal derefter bestille 2 sæt mage til.

17.06.2019 Anni Hansen

Tilstede: Søren Stenhøj, Claus Raahauge, Claus Rasmussen, Thomas Severinsen og Anni Hansen
Afbud: Ingen

Dagsorden til generalforsamlingen i morgen, gennemgås en sidste gang.

Bestyrelsen er klar over at, der skal gøres noget i forhold til at Winnie B. Larsen har meddelt at, hun ikke ønsker at fortsætte i avlsrådet i Dansk Breton Klub efter 01.05.2019. Winnie har siddet i avlsrådet i ca. 20 år.
Midlertidigt overtager Søren Stenhøj administration af avlsarbejdet på Sjælland, Fyn og Øerne og Thomas Severinsen overtager for Jylland.

Winnies meget flotte pjece til nye medlemmer om bretonen, trykkes som brochure og sendes fremadrettet til nye medlemmer/nye hvalpekøbere.

Kontaktpersoner på klubbens hjemmeside skal opdateres. Thomas Serverinsen er kontaktperson for i Kronjylland/Djurs-området, og undersøger om der er interesse for at oprette et aktivitetsudvalg dér. Anni undersøger hvem der er
kontaktpersoner i Nordjylland + Syd- og Sønderjylland/Fyn. Claus Raahauge undersøger på Sjælland.

Bestyrelsen foreslår Lena Sundstrøm og Lasse Iversen Hansen som suppleanter til bestyrelsen, såfremt Lena Sundstrøm ikke vælges til bestyrelsen.

Claus Raahauge arbejder videre med at finde medlemmer som vil være mentorer for nye medlemmer. Der arbejdes på et mentorudvalg som ligger direkte under bestyrelsen, ligesom de øvrige udvalg.

I forhold til udfordringer med specialdommer for Bretons, arbejder Anni med at finde egnede gruppe 7 dommere som evt. kan dømme Bretons.

Jerup den 08.04.2019
Anni Hansen
Sekretær, DBK

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 11.06.2016

Tilstede var: Søren Stenhøj, Jens Ole Nielsen, Kenneth Schultz, Claus Raahauge og Anni Hansen.

Dagsorden:

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Gennemgang af referatet fra sidste møde samt generalforsamling

2. Kommende aktiviteter I
Apporteringsprøver
Hubertus
VM – ansvarlig, overnatning og værtindejob. Sponsor m.m.
Hovedprøve 2017 – Fakse Vandrehjem samt andre konditioner
Nyjægerjagter (Alex Nissen)

3. Kommende aktiviteter II
Økonomi til messer o.l
Nyt messemateriale o.l
Hjemmeside

4. Avlsrådet – Winnie deltager
Opsamling på sidste møde
HD – generalforsamling m.m
Kupering
Parring Allan Folmer – henvendelse til DKK (og Allan)
Nyt avlsrådsmedlem

5. Samarbejdende organisationer – FJD, DKK, DJ og DERBYudvalget
Status ved Søren
Afstemning af holdninger
Valg DKK
Den lange bane
Ny redaktør
Dommere hovedprøven 2017 – kvaliteten skal forbedres
Styring af pokaler – listen er næsten komplet
Mentorordning

6. Andet

Add: 1. Endelig dagsorden blev fastlagt, og der var en kort gennemgang af referatet fra sidste møde, samt fra generalforsamlingen. Ingen yderligere kommentarer.

Add: 2. Apporteringsprøver på Sjælland, Fyn og Jylland er annonceret på hjemmesiden. B+C-prøverne er under evaluering og tilretning ved Kell Petersen og Aage Stenhøj. Såfremt der kommer væsentlige ændringer skal det drøftes på bestyrelsesmøde.

Hubertusprøve er planlagt til den 24.09.2016 på Lolland-Falster ved Rødby og klubbens Efterårsvinderprøve er den 25.09.2016 på Liselund ved Stubbekøbing. Claus Nielsen er prøveleder og Poul Vestervang bliver ordførende dommer.

VM er i dagene 26.-27.oktober 2016 for Bretons på Knud Overgårds terræner. Kenneth Schultz er kontaktperson for bestyrelsen, og Pernille Hansen foreslås som værtinde.  Der blev kort drøftet udtagelseskriterier til VM, men der blev ikke truffet endelig bestemmelse.  Men følgende blev forslået:

  1. Højt præmieret på markprøve
  2. Mindst very good på udstilling
  3. Korrekt Bretonstil, som der lægges stor vægt på

Jens Ole er sponsoransvarlig til VM for Bretons.

Hovedprøven 2017, Fakse Vandrehjem bliver standkvarter for hovedprøven i dagene 24.-25. og 26.marts 2017. Følgende Bretondommere bedes tilkendegive om de kan dømme og hvilke dage: Jens Hansen, Claus Raahauge, Thomas Klit, Claus Nielsen, Søren Stenhøj, Poul Vestervang, Frede Nielsen og Poul Valdemar Nielsen.

Derefter indbydes:  Niels Erik Krüger, Allan Nissen, Flemming Sørensen, Poul Aagaard, John Bak og Mogens Vestergård.

Efterårsvinderprøve 2017 på Gl. Toftegård den 23.09.2017, Prøveleder Anni Hansen, følgende dommere foreslåes: Jens Hansen – ordførende, Erik Rimmen, Poul Aagaard, som reserver kan ses til sjællandske dommere (samkørsel).

Hovedprøven 2018 – Søren Stenhøj taler med Gert Jensen om dato.

Nyjægerjagter: 2016 v/Ole Schmidt – eller evt. v/Claus Raahauge. Søren taler med Flemming Fuglede Jørgensen om evt. fælles nyjægerjagt med DPK.

Add: 3. Økonomi til messer:

Kenneth Schultz tager sig af undersøgelse af nye bannere, sammen med Anni vedr. økonomien til dette – 3 beachbannere 1 til fordeling i landet.

Bestyrelsen beslutter ad hoc, hvilke messer der skal deltages på. Næste gang er Gram Slot, hvilket det Sydjyske-og Fynske aktivitetsudvalgs medlemmer tager sig af.

Hjemmesiden: Lene orientere om at, hun håber at kunne præsentere ny hjemmeside i løbet af sommeren.

Add: 4.

Avlsrådet – Winnie oplyser at, de nye ”guidelines” har været taget i anvendelse og fungere ok. Winnie kontakter DKK i forhold til stambogsførte D-parringer. Winnie udarbejder hensigtsmæssigt regelsæt vedr. parringer og halekuperinger som også er hanhundeejerens forpligtelser at orientere om, når hanhunden er registreret på hanhundelisten.

Søren skriver til DKK og Allan Folmer vedr. igangværende parring uden kendt HD-status.

Avlsrådet består pt. af Winnie Larsen, Kell Petersen og Michael Schrøder. Pga. faldende parringer de seneste år vil bestyrelsen til næste generalforsamling fremkomme med forslag om at, avlsrådet fremover kun består af 2 medlemmer.

I forbindelse med gennemsyn af retningslinjer for avlsrådet, overvejes det at, bringe i forslag at avlsrådet bør bringe 2 hanhunde i forlag overfor opdrættere.

Søren og Winnie drøfter med kontinentale racer om de har problemer med index i forhold til udenlandske hanhunde.

Add: 5.

Samarbejdende organisationer:

FJD: Dansk Drentsche Patrijshound Klub er trådt ud af FJD. Søren Stenhøj er valgt blandt FJD’s medlemmer til FJD’s forretningsudvalg.

DKK: Søren og Christian Johansen skal sammen finde en kandidat til DKK, da Erik Petersen ikke modtager genvalg ved næste valg.

DERBYUDVALGET: Vi indstiller at Poul Vestervang forbliver i Derbyudvalget det næste år.

Add: 6.

Den lange bane:

Ny redaktør: Kenneth og Jens Ole tager en snak med en potentiel kandidat til posten som redaktør.

Hovedprøven 2017:  Dommerkvaliteten skal forbedres – bestyrelsen har lavet nedenstående prioriteringsliste:

  1. prioritet: egne ”Bretondommere”: Claus Raahauge, Jens Hansen, Thomas Klit, Claus Nielsen, Søren Stenhøj, Poul Vestervang, Frede Nielsen og PVN.
  1. prioritet: dommere med ”tilknytning” til DBK: Niels Erik Krüger, Allan Nissen, Flemming Sørensen, Poul Aagård.
  1. prioritet: dommer uden ”tilknytning” til DBK: John Bak, Mogens Vestergård.

Styring af pokaler:  Listen smides på hjemmesiden, og medlemmerne opfordres til, at komme med tilføjelser.

Anni tilbyder at, overtage styringen af pokallisten mod at, bestyrelsen forpligter sig til at, finde en ny bestyrer for pokalfonden.

Mentor: Kenneth og Claus følger op på nye medlemmer fra 2015 – og Marianne (kasser) anmodes om at fremsende liste over nye medlemmer fra 2016.

Add: 7.

Vedr. udstilling:  Det skal pointeres at, det er vigtigt at, en Breton har maske omkring begge øjne for at kunne fremstå racetypisk.

Bestyrelsen har drøftet den danske dommerstands standard. Bestyrelsen efterlyser en form for officiel dommerbedømmelse i DK.

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 09.06.2018

Tilstede: Søren Stenhøj, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Claus Rasmussen, Benny Kuhlmann og Anni Hansen.
Derudover deltog Avlsrådsformand Winnie B. Larsen

1. Kassereroverdragelse:
Benny overtager alt hvad der har med medlemsregistreringer at gøre. Marianne fortsætter som kasser året ud. Benny og Søren aftaler møde med Marianne sener.

2. Opsamling på FJD og DJU:
DJU og FJD nedlægges og ”parres” i en ny organisation bestående af de 11 specialklubber, DKK og Danmarks Jægerforbund, de 2 sidst nævnte deltager med hver 2 repræsentanter. Der skal findes ny formand for den nye organisation, som fremadrettet skal stå for alle prøver incl. Brugsprøver.
FJD har med udgangen af 2018 en egenkapital på kr. 400.000,-

3. Møde med DKK:
Søren har været til møde i DKK omkring stambogsføring af hvalpe. Vi skal være opmærksom på at der ikke avles hvalpe uden stambog. Vi følger op på de parringer uden stambog. DKK’s måde at håndtere reglerne omkring matadoravl virker fornuftig.
Hanhunde som fra DKK for advarsel om flere parring skal tages af hanhundelisten.
Tæver som efter modtagelse af advarsel fra DKK kan efterfølgende ikke få en kategoriparring via DBK.
Indavlskoefficient: De etiske anbefalinger siger op til 6,25% kan godkendes som kategoriparring.

Udstillingsdommer:
Bestyrelsen sender forespørgsel om start på uddannelse til eksteriørdommer til Pernille Hansen og Hans Henrik Grand.
Aktivitetsudvalgene opfordres til at arrangere skue i forbindelse med andre arrangementer, dog har det Nordjyske Aktivitetsudvalg udstilling i forbindelse med apporteringsprøve.

Søren skriver til DKK ang. FCI standard i forbindelse med måling af Bretons på udstillinger. Samtidig opfordres DKK til at, gøre udstillingsdommere opmærksom på problematikken omkring manglende maske.

Hans Henrik Grand har tilbudt at tage over på FJD-udstillingen i stedet for Torben Andreassen som har valgt at trække sig fra denne opgave.

Jens-Ole Nielsen har tilbudt at hjælpe med opdatering af hanhundelisten.

4. Opsamling på pokaler – proportioner m.m.
DBK har modtaget kr. 3.000 fra Dansk Falkoner Forening/Frank Skaarup til indkøb af ny pokal til 2.vinderen på C-prøven.
Thomas Severinsen undersøger proportioner for pokal til f.eks. Bedste Avls hanhund.

I forhold til uddeling af Bente Lemvig’s mindepokal – tilføjes i proportionerne – at der efterfølgende ses på rangering i følgende rækkefølge:
1.pr. i åben kl.
1.pr. i unghunde kl.
Vinderkl. Placering

Anni fremkommer med forslag til udlevering/indsamling af pokaler. Der udleveres skema til de forskellige pokaler, samtidig er det forsøgsvis besluttet at, pokaler indsendes for egen regning/afleveres til Anni Hansen, som efterfølgende sørger for gravering samt opdatering af hjemmesiden.

Vedr. Pokalfonden som skal have ny bestyrer, idet Benny Kuhlmann overtager kasser jobbet, så tager Anni og Søren kontakt til Dorthe og Franz Metzker, med forespørgsel om de vil overtage opgaven.

5. Hovedprøven 2018 var (som sædvanlig) flot tilrettelagt i flotte omgivelser af Prøveleder Peer Bæch-Laursen. Peer har lovet at påtage sig opgaven som prøveleder ved Efterårs vinderprøven 2018 og Hovedprøven 2019.
Hovedprøven 2019 bliver i weekenden den 5.-6.-7.april 2019 i Midtjylland. Efterårs vinderprøven 2018 bliver omkring Videbæk.

Søren kontakter Alex Nissen på Fyn vedr. afholdelse af Hubertusprøve + evt. en Nyjægermatch.
Hubertusprøven åbnes for alle, men ved mere end 12 tilmeldinger sorteres man efter kvalifikationer som tidligere.
Søren taler med Åge Stenhøj i forhold til evt. ny tovholder på Mesterskabsprøven.

6. Søren får mandat til at kontakte Alex Nissen i forhold til afholdelse af nyjæger-jagter på Fyn. Søren og Claus Raahauge undersøger muligheder på Sjælland.

7. Strategitimen

Rollerne i bestyrelsen:

Formand – Søren Stenhøj
Sekretær – Anni Hansen
Kasser – Benny Kuhlmann
Bestyrelsesmedl. – øvrige

Løst og fast: Anni kontakter Thomas Klit og Jens Hansen i forhold til om de evt. vil påtage sig at inviterer en nyjæger med på sneppejagt.

 

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 15.01.2016

Tilstede var: Søren Stenhøj, Jens Ole Nielsen, Kenneth Schultz, Anni Hansen og suppleant Claus Raahauge.
Afbud fra Poul Vestervang.

DAGSORDEN:

1. Generalforsamling – afstemning af kandidater og temaer

2. Temaer politiske
FJD og det fremtidige samarbejde – direkte klubsamarbejde og udlodning af formue
Mellemklasse
Hvalpetillæg, indeks, anden avl
Salg af hvalpe med hale
Annoncering hvalpeliste – udkast ved Winnie og Søren

3. Temaer 2016 – fortsætter
Mentor – se hængeparti vedr. nye medlemmer
Nyjægerjagter/medlemsjagter
Pris SBK
Aktivitetsudvalg – lydighed, apport, jagt-og søgstræning, udstilling antal
Pokalfond

4. Formalia og hængepartier
Avlsrådets sammensætningen – formanden skylder en temadag (dato fastsættes)
Information fra kassereren – nye medlemmer m.m
Hjemmeside – melding fra webmoster efterlyses
Bretonforum – Søren har modtaget to forslag som efterprøves
Gennemgang af formalia – egne prøver og glasregulativ
Pokallisten skal ajourføres

5. Generalforsamling 2
Opsamling i forhold til ovenstående

6. Årets aktiviteter
Hovedprøve
Odense jagtudstilling og andet
Øvrige

7. Evaluering af arrangementer

8. Aktivitetsplan – forsøg på at fastlægge datoer

Ad 1: Generalforsamlingen:
Søren modtager genvalg
Anni modtager genvalg
Poul modtager ikke genvalg
Claus Raahauge indstilles til bestyrelsen
Der skal vælges ny suppleant fra Sjælland

Ad 2: Temaer – politiske
FJD: Kort drøftelse af udviklingen i FJD efter formandsskiftet. Bestyrelsen forventer at neddrosle klubbens engagement, men opprioriterer klubbens egne aktiviteter. Har FJD behov for så stor en formue som er tilfældet pt.?
Mellemklasse: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at DJU arbejder positivt videre med mellemklassen.
Hvalpetillæg, indeks, anden avl: Winnie orienterede om årets hvalpetillæg, indekstal og HD-status m.m. Bestyrelsen notere glædeligt at opdrætterne ikke har haft problemer med at sælge hvalpene. Bestyrelsen ønsker at bretonen fastholdes halekuperet i henhold til Racestandarden.

Ad 3: Temaer 2016 – aktiviteter
Mentor: Oplæg om mentor skal offentliggøres på hjemmesiden. Kenneth og Claus er mentoransvarlige og iværksætter kontakt mellem nye medlemmer og mentorerne.
Nyjægerjagter/medlemsjagter: Bestyrelsen vil forsøge at lave min. 3 nyjægerjagter i 2016.
Pris fra Svensk Breton Klub: Der kommer oplæg vedr. SBK prisen
Aktivitetsudvalg: Det konstateres at aktivitetsudvalgene stadig fungerer på bedste vis.
Pokalfonden: Anni revurderer sortimentet og ønsker overdragelse til anden side.

Ad 4: Formalia og hængepartier:
Avlrådets sammensætning – formanden skylder en temadag: Bestyrelsen har drøftet avlsrådets sammensætning.
Information fra kasseren – nye medlemmer m.m: Søren har møde med kasseren og fremtiden drøftes.

Hjemmeside – melding fra webmoster efterlyses: Bestyrelsen efterlyser muligheder for nyt layout inden den iværksættes.
Bretonforum – Søren har modtaget to forslag som efterprøve: Vi anmoder webmoster om at genoprette bretonforum.
Gennemgang af formalia – egne prøver og glasregulativ: Bestyrelsen beder Kell Petersen gennemgå reglement for B-prøven og bestyrelsen har besluttet at, alle emner skal bringes hjem for at hunden kan præmieres.
Bestyrelsen har besluttet at, der på udstilling uddeles glas til både Excl. Og very good.
Pokallisten ajourføres af Søren og Anni i fællesskab.

Ad 5: udgår

Ad 6: Årets aktiviteter:
Hovedprøve: Peer Bæch-Laursen har styr på hovedprøven
Odense jagtudstilling og andet: Torben Andreassen står for denne. Sydjyske-Fynske aktivitetsudvalgthar tilbudt at stå for Gram Jagtudstilling.
Øvrige: Der er tjek på årets apporteringsprøver, årets efterårsvinderklasse er på Sjælland den 24.september, hvor det tilstræbes at Hubertusprøven afholdes dagen efter den 25.september med Claus Raahauge og Søren Stenhøj som arrangører.
Årets C-prøve afholdes ved Vordingborg.

Ad 7: Evaluering af arrangementer 2015:
Bestyrelsen er yderst tilfredse med afholdelse af årets prøver og dermed også med prøvelederne.

Ad 8: Aktivitetsplan – forsøg på at fastlægge datoer:
Bestyrelsen afholder et miniseminar den 11.06.2016, dagen for FJD-udstillingen.

Gå til toppen