Dansk Breton klubs bestyrelsesmøde den 15.06.2019
Tilstede: Søren Stenhøj, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen

1. Konstituering og opgavefordeling:
Kontaktpersoner slettes fra hjemmesiden, og orienteres om dette, hvorefter de erstattes af aktivitetsmedlemmerne.

Der har aldrig været tradition for at bestyrelsen konstituerer sig med titler. Søren er valgt formand og Anni er sekretær.

Jagthundeudstillingsansvarlig: Lena Sundstrøm
Udstillingsansvarlig: Anni Hansen og Merete Larsen
Markprøveudvalg: Thomas Severinsen, Peer Bæch-Laursen og Claus Nielsen
Koordinator for mentorordning: Claus Raahauge
Materialforvalter: Jesper og Morten From Larsen
Redaktør på jagthunden: Lasse Iversen Hansen
Webmaster: vakant

2. Evaluering af hovedprøven 2019:
Stor tilfredshed med dommerne og prøven som helhed. En yderst veltilrettelagt prøve under Peer Bæch-Laursen’s ledelse.
Skal der evt. findes nyt terræn til hovedprøven 2022? Thomas Severinsen undersøger muligheder.

3. Opsamling på aktivitetsudvalg:
Nordjylland v/Anni: Ingen problemer der er styr på aktiviteterne, både udstilling og apporteringsprøven i Mou til august.

Trekantsområdet v/Lena: Der forsøges hvalpe/motivationstræning 1 gang i august som noget nyt, ellers stor tilslutning til træning.

Sjælland v/Søren: Kører tilfredsstillende med diverse træninger, både på mark og apportering.

Bestyrelsen anbefaler at de respektive regnskaber offentliggøres på hjemmesiden.

4. Aktiviteter 2. halvår 2019
Michael Madsen er ansvarlig for udstillingen i Vissenbjerg 2019, men der skal findes ny ansvarlig for udstillingsudvalget i Vissenbjerg 2020 og fremadrettet. Der kigges efter lokale kræfter.

Apporteringsprøver/udstilling: der er styr på apporteringsprøverne og udstillingen i Mou. Der kommer ikke nye diplomer til apporteringsprøverne da prøven fortsat er en DJU-prøve.
Det besluttes at, der ikke stilles deltagere på den Jyske Racedyst i 2019, da der ikke var 3 hunde der bestod A-prøven i 2018.

VK-September 2019: Terræn ved Tonny Lønne i Sønderjylland. Peer Bæch-Laursen er spurgt om han vil være prøveleder – der afventes svar. Der drøftes dommere fra området. Søren og Anni følger op.

Mesterskabsprøve C-prøve/Hubertusprøve: Søren har talt med Ole Kai Frank som har tilbudt at begge prøver kan afholdes i Nordjylland. Det skal afklares om Hubertusprøven kan afholdes den 28.september eller evt. weekenden før. Evt. skal Søren tale sammen med skytten på stedet om prøvens sammensætning.
Såfremt dette ikke lykkes forsøger Søren at finde alternativer.

Nyjægerjagter mm: Jens Hansen og Thomas Klit er begge blevet spurgt om de vil stille terræn til rådighed for en sneppejagt med nyjæger. Jens Hansen har sagt ja – og Thomas Klit skal kontaktes igen, med svar på hans spørgsmål om hvornår man er nyjæger og hvem der udvælger deltageren.
Det præciseres at, en nyjæger har maks haft jagttegn i 4 år og såfremt der er flere, anbefales at den yngste vælges.

Derudover forsøger Søren at arrangere en nyjægerjagt på Sjælland.

Thomas Severinsen vil kontakte Allan Folmer Hansen, om han evt. kan tilbyde en ungjæger en jagt på skovfugle i Sverige.

5. Hovedprøve 2020 Sjælland: Afholdes af Claus Nielsen i samarbejde med Lissi Rasmussen, standkvarter bliver formentlig Faxe Vandrehjem. Vi drøfter dommere fra området, men må nok også kigge lidt ud over Sjælland. Søren reserverer indledningsvis de sjællandske dommere.

6. Opsamling kasserer, medlemsregistrering, suppleanter m.m.
Marianne er orienteret om at bestyrelsen vil have kasser skiftet på plads senest i uge 25. Det kan blive nødvendigt at Søren kontakter Danske Bank med henblik på dette.

Medlemsregistrering ligger fortsat hos Benny.
Suppleanter: Jens-Ole Nielsen og Lasse Iversen Hansen

6.a. Formalia og regnskab m.m.: Vi foretog en overordnet gennemgang af regnskabet.

7. Pokaler o.l. v. Anni
Der arbejdes fortsat på en logbog over samtlige pokaler – det er et omfattende arbejde, hvis der skal tages billeder af alle pokalerne til indsættelse i logbogen.
Anni undersøger, hvad lommelærker koster i Frederikshavn.
Uffe pokalen skal igen/fortsat efterlyses, da den stadig ikke er dukket op.

8. Særlige indsatsområder – formalia?
8.a. Medlemsmøde – for alle. Kan det bære? Det blev drøftet om der er grundlag for medlemsmøder. Bestyrelsen er positive overfor ideen om medlemsmøder – men indfaldsvinklen er at indholdet af møderne skal favne bredt for alle medlemmer i DBK.

9. Avlsråd – indstillinger:
Der er drøftet forskellige emner i forhold til avl. Indtil videre fortsætter Søren Stenhøj og Thomas Severinsen som avlsråd. Såfremt avlsrådet skal nedlægges er dette en generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse omhandlende forretningsordenen for avlsrådet. Denne kan tolkes således, at et avlsrådsmedlem, som opdrætter eller hanhundeejer kun kan deltage i kategoriparringer.
Det blev fra flere sider tilkendegivet, at man ved at påtage sig et tillidshverv i DBK ikke afskærer sig fra at lave Øvrige parringer.

Søren kontakter tidligere formand Aage Stenhøj Jørgensen for en drøftelse af, om den pågældende forretningsorden er tiltrådt på en generalforsamling, eller om den i lighed med andre forretningsordener er udarbejdet af en tidligere bestyrelse.

10. Hjemmeside og facebook – indstillinger og løsninger:
Da der fortsat ikke er fundet en ny Webmaster, aftales det at, der laves et ”stillingsopslag” på hjemmesiden og Facebook.

11. Opsamling SJD/Jagthunden v. Søren
Søren gav en kort orientering om hvad der sker i SJD.
Markprøvekalenderen revideres, den nuværende er gældende til og med 2020.

12. Hædersbevisninger:
Der blev drøftet flere relevante navne som indstilles til hædersbevisninger. Disse uddeles ved hovedprøven 2020.

13. Fremtidens bestyrelse, formand m.m.:
Der er drøftet et forslag til ny formand som bestyrelsen enstemmigt kan bakke op om. Der arbejdes videre på dette.

14. Handlingsplan – en opsummering:
Årshjul/årsplan offentliggøres på klubbens hjemmeside.

15. Evt:
Claus Raahauge har arbejdet videre i forhold til at finde mentorer og har fundet frem til at
Morten Larsen, Benny Kühlmann og Thorbjörn Rantanen Lund-Nielsen har sagt ja til at indtræde i et mentorudvalg. Såfremt der skal udarbejdes retningslinjer til udvalgte, arbejder de 3 videre på dette i samarbejde med Claus Raahauge.

Anni efterspurgte 2 sæt beach-bannere med samme udseende som det ene nuværende. Det skal undersøges hvem der opbevarer det ene sæt, og Søren skal derefter bestille 2 sæt mage til.

17.06.2019 Anni Hansen

Gå til toppen