1. Valg af dirigent:
Lasse Iversen blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at den ordinær generalforsamling og den ”nye force majeure” generalforsamling ligeledes var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning og
3. Udvalgenes beretning:
Søren aflagde bestyrelsens og udvalgenes beretning under samme punkt, uden der var kommentarer fra forsamlingen, og dermed godkendt.

4. Forelæggelse af reviderede regnskab:
Søren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden kommentarer.

5. Indkomne forslag:
De indkomne forslag blev trukket og fremsættes til næste ordinære generalforsamling i 2021

6. Valg:

6.1 Valg af formand:
Poul Valdemar Nielsen blev valgt med akklamation

6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Claus Raahauge og Anni Hansen blev valgt uden modkandidater

6.3 Valg af 2 suppleanter:

1.suppleant Lasse Iversen og
2.suppleant Jens Ole Nielsen blev begge genvalgt

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Merete Larsen og Eddie Grundahl blev begge genvalgt

7. Eventuelt:
Claus Raahauge takkede Søren Stenhøj for tiden som formand, og Søren takkede af med stående applaus.
Winnie B. Larsen efterlyste pokaler fra 3 brugsprøver og vores medlemmer opfordres til at orientere sig på hjemmesiden og på Facebook i forhold til hvornår pokaler skal være Anni Hansen i hænde. Pokalerne hjemkaldes 2 gange årligt, og de skal gerne være nypudsede.

Kåring af årets hunde:

Årets unge hund 2019: Strandbys Fille v/Anni og Jens Hansen
Årets hund 2019: Kenzo v/Thomas Klit

Tilslut fortalte Poul Valdemar som sin motivation for at stille op som formandskandidat og takkede for tilliden, i forbindelse med valget som formand for Dansk Breton Klub.

Lasse sluttede af med at takke for god ro og orden.

Dansk Breton Klub

Beretning for året 2019
Indledning

Medlemmer og indflydelse

Vi er ved årets udgang ca. 360 medlemmer. Det faldende medlemstal hænger fortsat sammen med det faldende hvalpetillæg. Øvrige stående hunderacer oplever også en medlemstilbagegang, og de store klubber – Dansk Ruhårs Klub, Kleiner og korthår, har også et betydeligt fald i hvalpetillægget.

Noget tyder på, at medlemsfaldet afledt af det faldende hvalpetillæg sker med en tidsmæssig forskydning på 3-4 år.

I 2019 tog klubben afsked med Mogens Langvad, der som entusiastisk opdrætter gennem rigtig mange år – næsten helt tilbage til klubbens start - satte sit præg på den danske breton. Kennel Langvad hjemtog opdrætter-pokalen i jubilæumsåret 2013.

Kort tid før generalforsamlingen kom beskeden om, at klubbens mangeårige medlem Per Kaufmann, der er kendt for god jysk humor og især sin passion for al slagt jagt, er afgået ved døden.

Ære være begges minde!

Avl og hvalpetillæg

Der er i 2019 stambogsført 92 (39 t. og 53 h.) breton´s fra 18 kuld. Det tal bør være højere, og her i forlængelse af coronakrisen i 2020 har det også vist sig, at der er en stor efterspørgsel på hvalpe – også stående hunde. Men, kan vi levere?

Der er registreret 12 hunde på avlsrådets hanhundeliste. Enkelte importer er brugt i avlen.

Sundhed

Der er ikke sket væsentlige afvigelser i klubbens HD-tal. Klubben er fortsat tæt på B og i 2019 lidt over.

Markprøver

Generel status

Der har i 2019 været ca. 240 starter på kvalitetsprøverne inkl. brugsprøverne. Starterne er fordelt på 35 hanner og 50 tæver – i alt 85 hunde.

Der er opnået 37 1. præmier, 37 2. præmier og 2 3. præmier. Årets præmieringsprocent er på 31,7 %.

Forår

Hovedprøven foregik i Videbæk, hvor den faste stab med Peer Bæch Laursen tog godt i mod os. Prøven forløb perfekt med 31 præmieringer.

Stort tillykke til Franz Metzer, der med Standbys Frække Frida vandt Rypen, som bedste unghund og bedste tæve. Aulumboens O-Nikki v. Sven Bjerg blev bedste unge han.

Grand Uniq Luke v. Jan Larsen blev bedste hund i åben klasse og bedste hanhund. Engbjegvejs Inka v. Jesper F. Larsen blev bedste åben klasse tæve.

Atos v. Poul Valdemar Nielsen blev 1. vinder på klubbens forårsvinderprøve. Han var dobbeltfører i finalen med Klaphattens Etienne.

Klaphattens Etienne v. Poul Valdemar Nielsen blev efterfølgende 5. vinder på forårsmesterskabet.

Engbjergvejs Naele v. Jeanette Juldal Justesen, blev 5. vinder på Derby 2019.

Efterår

Grand Uniq Itro v. Jens Hansen blev en flot vinder af klubbens veltilrettelagte efterårsvinderklasse.

4 bretons deltog på årets Danmarksmesterskabet. Ingen blev placeret.

Desværre blev der ingen Hubertusmester i 2019. Prøven måtte igen aflyses. Denne gang på grund af problemer med at fastlægge en endelig aftale om et egnet prøveterræn.

Apportering

Der er stadigvæk stor opbakning til træning og klubbens apporteringsprøver.

På den jyske prøve blev Lyngrodens Nicki v. Torben Brun Kristensen bedste hund på a-prøven. Duke v. Torben P. Pedersen vandt B-prøven. På Fyn blev Tot v. John Hjernø vinder af a-prøven. Lester med Jørgen Berdin vandt B-prøven. På Sjælland vandt Louis v. Allan Rasmussen a-prøven. Sigga v. Anne Blom Olsen B-prøven.

C-prøven – mesterskabsprøven – måtte desværre aflyses, da det forventede terræn bortfaldt grundet sygdom. Denne skal gerne genstartes i 2020.

Udstillinger

Klubben har igen i år afholdt 2 udstillinger samt èn i Fredriks. På SJD-udstillingen på Fyn deltog 18 hunde. Her blev Kenzo BIR. I det jyske deltog 13 hunde. Her blev Levis BIR.

Kvaliteten er fortsat på et yderst fornuftigt niveau.

Den nære omverden

SJD (Stående Jagthunde i Danmark) har på ingen måde fundet sin rolle. De advarsler, som bestyrelsen kom med sidste år i forlængelse af stiftelsen, er for nuværende ikke aflivet. SJD er pt. en blanding af regelstyring og egenkontrol, blandingsøkonomi samt manglende fokus/afklaring af opgavefordelingen mellem organisationen og specialklubberne. Dette er afledt af sammenblandingen af den gamle rollefordeling mellem DJU (Dansk Jagthundeudvalg) og FJD (Fællesrepræsentationen af stående Jagthunde i Danmark).

Det betyder, at der ikke har været rum og tid til strategiske udviklingsdrøftelser specialklubberne imellem, hvilket der tidligere – med forskellig succes – trods alt var tid til og fokus på i FJD-regi.

I forhold til indledningen i denne beretning så er det ved at gå op for de fleste, at de stående jagthunde nu oplever det næste dyk i hvalpe og medlemmer. Men, har vi et forum til at tage denne udfordring op? Det eneste vi i fællesskab har præsteret, er et flot blad – Jagthunden – med gode historier, som vi holder for os selv!

Medier

Bestyrelsen er opmærksom på, at klubben skal intensivere brugen af de forskellige medier, som vi ad forskellige kanaler kan få adgang til. Her må medlemmer gerne byde ind og medvirke i dette.

Samarbejdet i AISEC

Intet at bemærke. Bestyrelsen har en ambition om at Danmark kan være lidt mere synlig i dette regi. Det er så op til klubbens medlemmer.

DBK internt og Klubben i øvrigt

Aktivitetsudvalgene er fortsat utrolig aktive. Bestyrelsen har i samarbejde med aktivitetsudvalgene gjort tiltag til, at vi sammen kan øge interessen for apportering på jagt. Et gammelt særkende for bretonen i forhold til de øvrige stående engelske jagthunderacer.

Nye tiltag på dette område afprøves i 2020.

Afslutning

Klubben skal i dag skifte formand. Den øvrige bestyrelse er intakt. Der er også sket udskiftninger andre steder. Bestyrelsen vil på klubbens vegne gerne takke og hylde de mange personer, som over tid har bidraget konstruktivt til at holde hjulene i gang. Bestyrelsen har valgt, at dette sker på den ordinære generalforsamling, der afholdes på hovedprøven i Horsens i 2021.

Ingen nævnt – ingen glemt. Der skal dog lyde en stor tak til alle dem, som får maskineriet til at køre i 2019. En særlig tak skal selvfølgelig tilgå prøvelederen for beretningsårets hovedprøve i 2019 – Peer Bæch-Laursen.

Tak til klubbens sponsor Prof.dog i årene 2016 til 2019 og andre gode støtter og samarbejdspartnere af klubben.

Tak til alle tillidsvalgte og især tak til alle klubbens medlemmer for opbakningen til årets mange aktiviteter.

Vi skal se fremad.

Sandby, den 5. juni 2020

På bestyrelsens vegne

Søren Stenhøj

 

Referat fra generalforsamlingen 2016

DANSK BRETON KLUBS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 25.03.2016

1. Valg af dirigent:
1.1. Poul Valdemar Nielsen blev enstemmigt valgt og kunne starte med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning v/Søren Stenhøj – herunder udvalgenes beretning:
2.1. Bestyrelsens beretning v/Søren Stenhøj:
Søren startede med at konstatere at, en start på generalforsamlingen som vi havde i 2015, kommer vi nok til at vente lidt på. Men til gengæld kan vi i 2016 glæde os over en historisk høj præmieringsprocent for unghundene i foråret 2015. Samtidig kan vi glæde os over at, det svagt faldende hvalpetillæg gennem de sidste par år, nu er imødegået med en stigning og der af en stigning i nye medlemme. Vi er nu igen på 500 medlemmer.
Der er i 2015 stambogsført 104 breton’s, hvilket er en lille fremgang, og der er registreret 15 hunde på avlsrådets hanhundeliste.

Den på sidste års generalforsamling adviserede workshop mellem bestyrelse og avlsråd afholdes i juni 2016. Datoen er fastsat.

Herefter blev sundhed, årets markprøver, apporteringsprøver og udstillinger kort opsummeret med antal deltagere og vindere. Det kunne konstateres at årets præmieringsprocent er på 37% hvilket er yderst tilfredsstillende. Unghundenes præmieringsprocent for foråret var 51%.

DBK internt og Klubben i øvrigt:
Det er glædeligt at, der fortsat er god gang i aktivitetsudvalgene, og der fortsat er stigning i antal deltagere. Den tidligere lancerede idé med mentorer forventes at komme rigtig i gang i 2016 med Kenneth Schultz og Claus Raahauge ved roret.

Bestyrelsen har besluttet, at vi i 2016 skal gennemføre 3-4 efterårsaktiviteter med fokus på jagt for jægere og nyjægere. Det er et bevidst valg, og skal ses i sammenhæng med, at vi ikke vil vente på nye tiltag i f.eks. FJD-regi. Har du et egnet terræn??

Det politiske verdensbillede:
Derbyudvalget:
Intet specielt at bemærke.

DKK:
DKK har i året fortsat med ikke at se, ikke høre og ikke sige noget – i forhold til forårets små slagsmål i FJD.
DBK har anbefalet DKK at indkalde specialklubberne i FJD til en form for samråd, for at afklare de enkelte klubbers forventninger til den stående hund og prøvesystemet. Denne opfordring er blevet ignoreret. Lidt bekymrende, at DKK ignorerer de største klubber i FJD, når vi lige glemmer DMK, som åbenbart så småt er ved at forlade FJD, da denne race åbenbart ikke længere har pointing som en bærende kvalitet.
Vi må indledningsvis blot tage DKK’s opførsel til efterretning.

FJD:
Det nye formandskab valgte en forsonende linje efter det gamle formandsskabs afgang. Det har resulteret i nye vedtægter, som desværre hindre de store klubber i at slå bremseklodserne i. Desværre har man også valgt at fastholde den nuværende opdeling i kontinentale og engelske gruppe.
Flere episoder tyder på at, hverken Münsterlænderne, Langhårsklubben, Drentsche og Gordon-setterne ønsker at deltage konstruktivt i forhold til de fælles spilleregler med DJU som omdrejningspunkt. Drentsche-klubben er trådt ud, og vi afventer fortsat svar fra DMK, som de ønsker at deltage konstruktivt, nå nu denne klubs bestyrelse officielt har nedprioriteret den stående hund som varemærke. For så vidt angår Langhårsklubben skal blot henvises til klubbens beretning. DGSK har fravalgt flere fælles tiltag i den engelske lejr.

Bestyrelsen har valgt at, vi de næste år fuldt og helt koncentrerer os om klubben.

DJU og Fælles Markprøve Regler:
DJU er åbenbart fortsat under pres fra flere sider.

Som en selvstændig del af beretningen sendes forslag til ny mellemklasse samt begrebet IFF til debat.

Høringer og status i øvrigt:
I forlængelse af DKK’s opblødning af stambogsføringsregler i 2011/2012 besluttede generalforsamlingen at fastholde fotokravet til bretons. Forsamlingen vendte kort, at man i DKK åbnede op for brug af hunde med HD D i avlen. Der har i 2015 været et kuld efter en tæve med D. Bestyrelsen har forstået at, det var en ”uheldsparring”. Dernæst er der i starten af året foretaget en bevidst parring af en højt præmieret tæve med HD D.

Bestyrelsen har kort drøftet, om sådanne parringer kan annonceres på hjemmesiden under øvrige parringer. I forhold til generalforsamlingens behandling af DKK’s ændring af praksis, kan sådanne parringer for nuværende annonceres på lige fod med alle andre.

Bestyrelsen ønsker at sende forslaget om oprettelse af en mellemklasse til høring. Forslaget er behørigt omtalt i Jagthunden, på egen hjemmeside samt i en kort debat på det genopståede Bretonforum. Bestyrelsen støtter dette tiltag.

Afslutning:
Flere engelske klubber har inden for de næste år 100 års jubilæum – næste weekend har Dansk Irsk Setter Klub, denne klub er den mindste af de engelske. Alligevle skal der lyde et stort tillykke til DISK.
Til sidst kom Søren med en stor tak til alle dem, som får maskineriet til at køre. En særlig tak skal selvfølgelig tilgå prøvelederen for årets hovedprøve i 2015 – Peer Bæch-Laursen, som igen i år står ved roret.

En stor tak til klubbens redaktør af Jagthunden – Anne E.K.Kristensen, som har formået at fastholde vore mange sider med godt og relevant stof. Hun har vaslet sin afgang, så ny må træde til i 2017.
Tak til alle tillidsvalgte og især tak til alle klubbens medlemmer for den store opbakning til årets mange aktiviteter, og endelig skal der lyde en tak til klubbens mange gode samarbejdspartnere og sponsorer.

Til bestyrelsens beretning var kun få kommentarer, bla. : spørgsmål om hvorfor DMK har meldt sig ud af stående racer, uddybning af DKK-problematikken, og en opfordring til at, DBK’s bestyrelse arbejder i samme fælles retning til gavn for det fælles FJD-samarbejde, hvilket der var opbakning til fra generalforsamlingen.

Høringer:
Søren redegjorde for forslaget om oprettelse af ny mellemklasse.
Generalforsamlingen kom med mange forskellige kommentarer vedr. oprettelse af mellemklasse bla. orientering om at der skal bruges mere terræn til prøverne, mange tror ikke på at, der vil komme flere deltagere til prøverne, nogle forslog at unghundens alder ændres til 3 år, værdien af 1.pr. i åk forsvinder, andre menter at det så kommer snigende at prøven bliver adgangsgivende til Brkl. på udstilling, men alt i alt var generalforsamlingen enige om, at der ikke ønskes en mellemklasse.
IFF – DJU har bedt klubberne drøfte kvalitetsbetegnelsen IFF.
Flere af generalforsamlingens deltagere giver udtryk for at, betegnelsen skal bestå. Efter kort drøftelse, støtter generalforsamlingen betegnelsen IFF.

Kan parring med hunde med HD D-E annonceres på DBK’s hjemmeside:
Som reglerne ser ud i dag, kan disse parringer annonceres på hjemmesiden – dette drøftes til næste år.

3. Udvalgenes beretning:
3.1.– se pkt. 2

4. Forelæggelse af reviderede regnskaber v/Søren Stenhøj:
4.1. Regnskaberne godkendes uden kommentarer.

5. Behandling af indkomne forslag:
5.1. Behandling af forslag fra Aage Stenhøj som fremlægger sit forslag om, at DBK’s bestyrelse skal arbejde på at, resultat klubbens C-prøve kan registreres på hundens præmieregister på Hundeweb.
Generalforsamlingen vedtager forslaget.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
6.1. Valg af formand – Søren modtager genvalg – genvælges
6.2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Anni Hansen modtager genvalg – genvælges
Poul Vestervang – modtager ikke genvalg – Claus Raahauge vælges til bestyrelsen

6.3. Valg af 2 suppleanter:
Jan B. Larsen – modtager genvalg – genvælges
Claus Rasmussen – foreslået af bestyrelsen – vælges til suppleant

6.4. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor – Merete Larsen modtager genvalg – genvælges
Revisorsuppleant – Torben P. Pedersen modtager genvalg – genvælges

7. Eventuelt:
Poul Vestervang startede med at, overrække klubbens Ærespræmie til John Madsen, for at vinde Årets Jagthunde Derby 2015, og til Jens Stenhøj for at blive placeret som 6.v på Årets Jagthunde Derby 2016.
Herefter blev Årets Unghund og Årets Hund 2015 kåret:

Årets Unghund 2015 blev Egsgård Tjalfe v/John Madsen med 29 point.
Årets Hund 2015 blev Jacqhues v/Allan Rasmussen

Søren takkede herefter Poul Vestervang for arbejdet i DBK’s bestyrelse, og Poul V. Nielsen blev takket for dirigentposten.

Poul V. Nielsen takkede generalforsamlingen for god debat og god ro og orden.

Tak for i aften.

Referat fra Dansk Breton klubs ordinære generalforsamling den 05.april 2019

1. Valg af dirigent:
Poul Valdemar Nielsen blev foreslået af bestyrelsen, og blev enstemmigt valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet jf. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning v/formand Søren Stenhøj:
Søren fremlagde beretningen som bla. omhandlede den nye organisation SJD((Stående jagthunde i Danmark) derudover handlede beretningen om klubbens faldende medlemstal og hvalpetillæg.
Herefter svarede Søren på spørgsmål fra generalforsamlingen som også gav en konstruktiv debat, bla. vedr. markprøvekalenderen, ideer til at fastholde og helst øge medlemstallet og hvalpetillægget.
Der fremkom fra et nyt medlem en opfordring til at beretningen ikke indeholder en masse forkortelser som er umulige at forstå for nye medlemmer – dette tages til efterretning.
Herefter kunne beretningen godkendes.

3. Udvalgenes beretning:
Udvalgenes beretning – fremkom sammen med bestyrelsens beretning under pkt. 2.

4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed:
Søren fremlagde regnskabet. Eneste spørgsmål til regnskabet var, hvornår Benny Kühlmann overtager kassér posten fuldt ud. Hertil kunne Søren svare at, det gør Benny nu.

5. Behandling af indkomne forslag:
Morten Larsen motiverede sit forslag til ændring af retningslinjer for avl, og han og Søren Stenhøj svarede på spørgsmål fra generalforsamlingen. Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning, men der var ikke 2/3-dels flertal og forslaget blev ikke vedtaget.
Derefter blev der stemt om bestyrelsens ændringsforslag forslag som var:

Supplerende tekst til gældende retningslinjer for avl

Retningslinjer for avl med bretons i DBK-regi
Tæver, der opfylder de samme krav den 5. april 2019 som hanhunde på hanhundelisten, kan i perioden 6. april 2019 frem til og med den ordinære generalforsamling i 2023 få godkendt en parring i henhold til Retningslinjer for avl med bretons i DBK-regi, således at valg af hanhund og dennes præstationer er afgørende for kategoriseringen sammenligneligt med de nuværende gældende krav til tæverne i kategori 1, kategori 2 og kategori 3.

En tæve, der har 2. præmie i åben klasse eller på brugsprøve, og som har bestået en apporteringsprøve, er HD-fri (A eller B) og har Very Good eller Excellent på udstilling, kan få godkendt en parring i kategori 3 med en hanhund, som opfylder de nuværende gældende krav til tæverne i Kategori 2 og Kategori 3.

Bemærkning:
Bestyrelsen bemyndiges til at indarbejde ovenstående i de nuværende retningslinjer, således at intentionen i ovenstående tydeliggøres.

Forslaget blev vedtaget med et flertal over 2/3.

Dernæst behandlede generalforsamlingen et forslag om matadoravl. Forslaget opnåede ikke 2/3 flertal. Poul Valdemar Nielsen stillede følgende ændringsforslag, som et supplement til retningslinjer for avl:

Avlshunde, der i forhold til matadoravl modtager en advarsel fra DKK, kan ikke figurere på Hanhundelisten eller få en parring godkendt af DBK i henhold til gældende retningslinjer

Forslaget opnåede mere end 2/3 flertal.

6. Valg:
6.1 Valg af formand - Formanden var ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Claus Raahauge modtager genvalg for 1 år – blev genvalgt for 1 år.
Claus Rasmussen modtager genvalg
Thomas Severinsen modtager genvalg

Lena Sundstrøm var opstillet af Jens Ole Nielsen, som motiverede indstillingen, med bla. at der var en geografisk skæv fordeling af bestyrelsesmedlemmer. Samtidig tror han på at, Lena Sundstrøm kan komme med gode input til aktivitetsudvalgene.

Thomas Severinsen og Lena Sundstrøm blev valgt for en to-årig periode.

6.3 Valg af 2 suppleanter:
1.suppleant blev Lasse Iversen Hansen
2.suppleant blev Jens Ole Nielsen

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Merete Larsen blev genvalgt som revisor sammen med Eddie Grundahl
Torben P. Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant

7. Eventuelt.
Her orienterede Poul Valdemar Nielsen om AICEB-samarbejdet og oplyste om at der til i efteråret 2019 afholdes EM på skovsnepper, og hvert af medlemslandene må stille med 7 deltagere hver. Mesterskabet afholdes i Bretagne i Frankrig.

Winnie B. Larsen takker af fra over 20 års arbejde i avlsrådet, hvilket efterlader klubben i et tomrum, som der snarest skal kigges på.

Winnie og Jan B. Larsen har lavet en meget flot ”bog” og medtaget nogle eksemplarer som bestyrelsen fik udleveret. Tak for det, den vil fremadrettet blive brugt på bedste vis.

Thomas Klit har doneret et racekompendium, som er genoptryk af Svensk Breton Klubs racekompendium. Bestyrelsen takker herfor. Thomas oplyser at, han har doneret de medbragte eksemplarer, og såfremt DBK ønsker at, trykke flere evt. til udlevering til nye medlemmer, skal der fremadrettet gå 5 kr. pr. stk til Svensk Breton Klub.

Hans Henrik Grand foreslår at klubben laver hvalpepakker, som kan købes af opdrætterne og udleveres til hvalpekøbere – forslaget gives videre til Aktivitetsudvalgene og/eller til Pokalfonden.

Franz Metzker foreslår at Aktivitetsudvalgene deltager mere ved messer, skuer o.lign.

Lasse Iversen Hansen opfordre medlemmerne til at indsende artikler til Jagthunden, og orienterer om at de max må fylde 500 ord og det skal være originale billeder, hvis der medsendes billeder.

Til sidst udnævnes:
Årets Unghund 2018: Grand’s Uniq Sigi v/Jens Ole Nielsen med 11p.
Årets hund 2018: Kenzo v/Thomas Klit med 22p.

Den nye pokal doneret af Dansk Falkejagt Klub v/Frank Skaarup til klubbens C-prøve blev uddelt til 2.v på prøven 2018 – Theo v/Eddie Grundahl.

Dirigenten slutter med at takke for god ro og orden og for generalforsamlingens høflighed 
Søren takker dirigenten og Claus Rasmussen for hans arbejde i bestyrelsen som har været godt forberedt og konstruktivt, og samtidig byder han velkommen til Lena Sundstrøm.

Tak for i aften.

Jerup den 08.04.2019
Anni Hansen
Sekretær, DBK

Poul Valdemar Nielsen
Dirigent

2020 UniQlogo

Gå til toppen