loader image
Vi har mange aktiviteter for dig og din hund, se under aktivtetsgrupper

Vedtægter for Dansk Breton Klub

Sidst ændret 1 april 2021                                                              

§ 1. Navn og stiftelse
Klubbens navn er "DANSK BRETON KLUB". Klubben er stiftet den 29. september 1963 i Odense.

§ 2. Klubbens formål
Stk.1. Klubbens formål er at virke for udbredelsen af BRETON blandt jægere i Danmark. Klubben skal samtidig arbejde på at bevare racens særpræg jfr. "FCI Standard for Epagneul Breton".
Stk.2. Til opnåelse af dette formål skal klubben bl.a. arbejde for:
a) at klubbens medlemmer deltager i de af Dansk Jagthunde Udvalg og Dansk Kennel Klub anerkendte markprøver og udstillinger.
b) at klubben selv lader afholde markprøver, apporteringsprøver og udstillinger.
c) at klubben vejleder medlemmerne mest muligt vedrørende BRETON, bl.a. ved valg af avlsdyr
d) at der nedsættes forskellige udvalg, der i samarbejde med bestyrelsen skal medvirke til, at de vedtagne arbejdsopgaver udføres til gavn for racen og klubbens medlemmer.

§ 3 Avlsarbejde
Stk.1. Dansk Breton Klub er Dansk Kennel Klubs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende bretons.
Stk.2. Avlsarbejdet skal medvirke til, at bretonen, der er en stående jagthund af fransk oprindelse, skal kunne fungere som en alsidig brugshund, hvis størrelse, bygning og jagtlige anlæg gør den velegnet til jagt i Danmark.
Stk.3. Generalforsamlingen er berettiget til at fastsætte specielle retningslinier for avlsarbejdet med bretons.
Stk.4. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres af generalforsamlingen, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver godkendelse af Dansk Kennel Klubs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.§ 4. Bestyrelsen
Stk.1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen skal nedsætte et avlsråd og kan nedsætte andre nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på klubbens generalforsamling, således at formanden vælges af generalforsamlingen til sin post for en toårig periode, og de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer ligeledes vælges for en toårig periode. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de ulige årstal.
Stk.3. Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance jfr. § 6 stk.2.. Genvalg kan finde sted til alle bestyrelsesposter.
Stk.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke ønsker genvalg, skal dette meddeles klubbens medlemmer i klubbens medlemsblad senest den 1. januar i det kalenderår, hvor vedkommende er på valg.
Stk.5. Udover formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv.
Stk.6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der tages referat af bestyrelsens beslutninger.

Stk.7. Klubben tegnes af formanden. Fuldmagt til at foretage økonomiske dispositioner skal underskrives af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 5 Medlemmer
Stk.1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i Dansk Kennel Klub.
Stk.2. Indmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem.
Stk.3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

§ 6 Udmeldelse
Stk.1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formand eller kasserer med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar.
Stk.2 Er kontingentet ikke indbetalt senest 15. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.
Stk.3. Et medlem, der udtræder af klubben, har - uanset årsagen til udtrædelsen - intet krav på formue.

§ 7 Kontingent
Stk.1. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og erlægges årsvis forud.

§ 8 Regnskab
Stk.1. Regnskabet følger kalenderåret.
Stk.2. Bestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed, ansvarlig for klubbens regnskab.
Stk.3. Regnskaber udarbejdes af kassereren og afleveres til revisorerne inkl. alle bilag.
Stk.4. Regnskabet offentliggøres i medlemsblad eller cirkulære senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
Stk.5. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for en periode på 2 år. Revisorerne er skiftevis på valg hvert andet år. Genvalg af revisorer kan finde sted. Revisorerne hæfter ikke økonomisk for tab, som et mangelfuldt regnskab måtte påføre foreningen.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Stk.1. Den ordinære generalforsamling er klubbens højeste myndighed i alle anliggender, hvor der ikke anvendes urafstemning eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk.2. Den ordinære generalforsamling afholdes een gang årligt inden udgangen af april måned, normalt i forbindelse med klubbens forårsmarkprøve.
Stk.3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske i FJD´s Jagthunden senest den 1. januar eller skriftligt senest den 1. januar.
Stk. 4. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling samt forslag til kandidater til bestyrelsen, suppleanter og øvrige tillidsposter, der skal besættes på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 15. februar. Bestyrelsesmedlemmer, der er villige til at modtage genvalg, er automatisk indstillet som kandidater. På den ordinære generalforsamling kan der kun behandles forslag, der er indkommet rettidigt.
Stk. 5. Dagsorden med navne på de foreslåede kandidater samt indholdet af indkomne forslag skal offentliggøres på klubbens hjemmeside og skriftligt senest over for medlemmerne 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling
Stk.6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand (hvert andet år)
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

§ 10 Generalforsamlingens ledelse
Stk.1. Den ordinære generalforsamling vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk.2. Stemmeberettigede er alle klubmedlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, og som ikke er i kontingentrestance.
Stk.3. Beslutninger træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Lovændringer, retningslinier for avl med bretons (jf. § 3 stk. 3) og avlsforbud og -restriktioner (jf.§3 stk. 4) kan dog kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.
Stk. 4. Dirigenten eller mindst 10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan forlange skriftlig afstemning.
Stk.5. Der kan på generalforsamlingen ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Stk. 6. Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres på klubbens hjemmeside, ligesom medlemmer kan anmode om fremsendelse af en kopi.

§ 11 Medlemsblade
Stk.1. Klubben udgiver i samarbejde med øvrige specialklubber for de stående jagthunde et medlemsblad ved navn JAGTHUNDEN. Medlemsbladet tilsendes medlemmerne gratis. Bestyrelsen er samtidig pligtig til at holde medlemmerne orienteret om væsentlige forhold. Dette kan ske via klubbens hjemmeside og/eller udsendelse af et nyhedsbrev Bretons´.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til hver en tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter begæring om det.
Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden senest 4 uger efter, at formanden har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter indkaldelsen.
Stk.3. På den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke behandles andre emner end de i dagsordenen indeholdte.
Stk. 4. For den ekstraordinære generalforsamlings ledelse gælder de samme regler, som er indeholdt i § 10 Generalforsamlingens ledelse.

§ 13 Urafstemning
Stk.1. Bestyrelsen kan lade ethvert spørgsmål afgøre ved urafstemning mellem alle klubbens stemmeberettigede medlemmer. Udfyldte stemmesedler indsendes til en af klubbens revisorer, der foretager optælling af stemmerne. Afstemningsfristen er mindst 14 og højest 28 dage.
Stk.2. Resultatet af urafstemningen, der afgøres ved almindeligt flertal, offentliggøres på klubbens hjemmeside og Jagthunden.§ 14 Klubbens opløsning
Stk.1. Bestemmelse om Dansk Breton Klubs opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk.2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for jagthundesagen og for anvendelsen af BRETON blandt jægere i Danmark.

§ 15 Ikrafttrædelse
Stk. 1. Disse love træder i kraft efter godkendelse af Dansk Kennel Klub den 1. juli 2003.
Stk. 2. Udvalgsmedlemmer i markprøveudvalg og avlsråd, valgt efter de hidtil gældende love, fortsætter indtil 1. juli 2003.

[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]
 Alle rettigheder reserveret. Designet og udviklet af Pixel Panda
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram