loader image

Indkaldelses til generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med udstillingen i Vissenbjerg den 13 juni. Kl. 15.00 hos Torben Andreasen på Aquila Triventek A/S. Industrivej 9 A-C, 5580 Nørre Aaby

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Udvalgenes beretning (foreslås at være en del af bestyrelsens beretning)
 4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 5. Behandling af indkomne forslag (se forslagene nedenfor)
 6. Valg

6.1 Valg af formand – nyvalg i 2022 Formand Poul Valdemar Nielsen blev valgt i 2020

6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Lena Sundstrøm er på valg og ønsker ikke genvalg Thomas Severinsen er på valg og ønsker genvalg  Bestyrelsen indstiller Anne Blom 

6.3 Valg af 2 suppleanter

1.suppleant Lasse Iversen og  2.suppleant Jens Ole Nielsen

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  Merete Larsen og Eddie Grundahl

7. Eventuelt 

Indkomne forslag til dagordenens pkt. 5 og til valg skal være formanden i hænde senest 15. februar. pvn@pvns.dk.  Generalforsamlingen afsluttes med overrækkelse af hædersbevisninger og kåring af Årets unge hund 2020 og Årets Hund 2020. Husk inden generalforsamlingen at indsende points til Poul Valdemar Nielsen pvn@pvns.dk. 

Forslag 1 - § 4. stk. 2

Nuværende formulering:

stk.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på klubbens generalforsamling, således at formanden vælges af generalforsamlingen til sin post for en toårig periode, og de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer ligeledes vælges for en toårig periode. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de ulige årstal.

Forslag: Tilføjelse til stykke 2

Bestyrelses sammensætning. 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, en formand og fire bestyrelses-medlemmer. Det tilstræbes, at der er to bestyrelsesmedlemmer Øst for Storebælt og to Vest for Storebælt, således at der er ét bestyrelsesmedlem fra Øst og Vest på valg hvert år. 

Formanden er ikke landsdelsbestemt og er på valg for sig selv.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Motivering
Et eks. Et bestyrelsesmedlem fra Øst og Vest er på valg og de begge ønsker genvalg. Der kommer et forslag fra Vest, som ønsker at opstille et nyt medlem til bestyrelsen, dermed er der kampvalg mellem de to fra Vest. Øst fortsætter i bestyrelsen. 

Hvis der ingen kandidater opstilles i et område, kan en kandidat fra et andet område opstilles. 

Et eks. Der var ingen fra Øst, der ville stille op til bestyrelsen og derfor kan et nyt medlem fra Vest gå ind.

Næste gang der er valg med de to medlemmer fra Vest, og Øst ønsker at stille et nyt medlem op til bestyrelsen, og der ikke er andre, går dette medlem ind. Der er kampvalg mellem de to fra Vest, såfremt at de begge to ønsker genvalg til bestyrelsen, da man ønsker at tilstræbe to medlemmer fra hver side af Storebælt.

Franz Metzer

Kommentar:
Forslaget anses for at være en hensigtserklæring til de på generalforsamlingen fremmødte.

Forslag 2

Ny § 4, stk. 8

I henhold til dagsorden for generalforsamlingen skal der ifølge punkt 6.3 vælges 2 suppleanter for 1 år. 

Suppleanterne vælges således, at der vælges en suppleant fra Vest og en suppleant for Øst, jf. § 4, stk. 2, således at hvis et bestyrelsesmedlem fra vest for Storebælt skal erstattes af en suppleant, bliver det af en suppleant, fra vest for Storebælt. Hvis et bestyrelsesmedlem fra øst for Storebælt skal erstattes af en suppleant, bliver det af en suppleant, fra øst for Storebælt.

Claus Kirkegaard Rasmussen

Forslag 3

I perioden oktober, november, december og januar afholder Dansk Breton Klub et årligt mesterskab på skovsnepper, som benævnes:

Dansk Breton Klubs mesterskab på skovsnepper

Prøven afvikles i henhold til Dansk Jagthunde Udvalgs regelsæt for skovfugleprøve. Med den undtagelse, at der ikke er krav om en 2. præmie i åben klasse eller brugsklasse på anerkendt markprøve, for at starte på DBK´s mesterskabsprøve.

På DBK´s mesterskabsprøve, kan medlemmer af bretonklubben tilmelde hunde. Såfremt der er flere end 20 tilmeldte, vil hunde, der har opnået præmiering på en af SJD´s markprøver have 1. prioritering.

Prøven bedste hund, som har opnået 1. præmier må tituleres som:

Klubmester på skovsnepper

Såfremt, der er over 5 deltagere må prøvens næstbedste hund, som har opnået 1. præmie tituleres som: Vice klubmester på skovsnepper

Såfremt, der er deltagere til 2 hold afholdes, der en matchning såfremt der er en bedste hund på hvert hold.

Matchningen foregår parvis med en prøvetid på 5.- 10.minutter. De to dommere afgør i fællesskab, hvem der bliver klubmester henholdsvis viceklubmester. Såfremt en hund under matchningen begår en graverende fejl, stoppes afprøvningen. Den uden graverende fejl bliver da klubmester.

Forslag 4

Ungdoms konkurrence klasse (UKK) for Bretons

Regelsæt for ungdomskonkurrenceklassen (UKK) i Dansk Breton Klub

 1. Hunden må på prøvedagen ikke være fyldt to år, undtaget er hunde, som har opnået 1. præmie i unghundeklasse samme forår, som UKK afvikles.
 2. Hunden skal have opnået 1. præmie i unghundeklasse. Hvis hunden i stedet har opnået 1. præmie i åben klasse, må hunden på prøvedagen ikke være fyldt to år.
 3. Præmieringerne, der kan anvendes for deltagelse, skal være vundet foråret før, efteråret før og om foråret det år, hvor UKK afvikles.
 4. En hund kan kun 1. gang deltage i UKK.
 5. Udenlandske og danske hunde, der i udlandet har opnået 1. præmie på markprøve kan deltage i UKK såfremt de er medlem af en klub tilknyttet AICEB

Afvikling:

I forbindelse med Breton klubbens forårsmesterskab, første gang i 2022, oprettes et hold, som dedikeres til hunde, der er kvalificerede til at deltage i UKK. Er der ikke nok UKK hunde til at fylde et hold, opfyldes holdet med andre deltagere. Hunde, der er fyldt 2 år på prøvedagen, skal tilmeldes i åbenklasse.

Holdet/holdene afvikles om fredagen med matchning efter holdets afslutning.

Til matchningen udtages de UKK hunde, som på holdet har opnået 1. præmie eller ikke for fugl (IFF).

I matchningen vægtes fart, søg og stil. Der stilles derfor ikke krav om fugle på matchningsterræn.

Hunde, der på de(t) dedikerede hold opnår 1. præmie, kan deltage i hovedprøvens konkurrence om bedste unghund eller bedste åbenklasse hund. 

Der kan placeres 1 hund ved 2 deltagere, 2 hunde ved 4 deltagere, 3 hunde ved flere end 6 deltagere, 4 hunde ved flere end 10 deltagere. 

 Dansk Breton Klub - Regnskab 2020
[category_specific_rss_menu][/category_specific_rss_menu]

Disse sponsorer giver dig som 
medlem af Breton Klubben nogle særlige fordele.  
Klik på logoet for at se mere

Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
main_logo_2024_refined
Fremtidsoptimeret hjemmeside med 10% rabat. 
Byg din egen løsning: https://pixelpanda.dk/saml-selv/
Vinhuset Topwinne
20% rabat på alle varer. 
Dog ikke på i forvejen nedsatte. 
Mrk: Breton 20
Hundeudstyr
Tilbyder 10% rabat på deres egne produkter, det er det sortiment de har af dummyer, liner og fløjtesnore.
Tøj til jagt og fritid
Som medlem af Dansk Breton Klub tilbydes der 10% rabat på køb i webshop, dog ikke i forvejen nedsatte varer. 
Rabatkode: dbk

Alle rettigheder reserveret.
Copyright © Dansk Breton Klub. 

Breton hunden.
Maximum kvalitet i minimum krop.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram